KOMERCINĖS SĄLYGOS

KennisTranslations vertimo RAŠTU/ŽODŽIU, korektūros, stacionariosios leidybos (DTP) ir/arba kitų vertimo ir lokalizavimo paslaugų teikimo bendrosios sąlygos.
KennisTranslations vertimo, korektūros, stacionariosios leidybos (DTP) ir/arba kitos vertimo ir lokalizavimo paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis bendrosiomis sąlygomis.

(Vertimo raštu ir žodžiu paslaugų) apibrėžimai pateikiami 1 Priede.

SĄMATA
Jei nenurodyta kitaip, mūsų vertimo paslaugų apskaičiavimo vienetas yra 1 žodis (konkretaus užsakymo žodžių skaičių analizuoja ir nustato programinė įranga). Į visų vertimo darbų kainą yra įskaičiuotas redaktoriaus patikrinimas, kaip aprašyta darbo tvarkoje žemiau.

Korektūros, redagavimo, formatavimo ir lokalizavimo paslaugų apskaičiavimo vienetas yra 1 valanda. Valandų skaičius nustatomas įvertinus konkretaus darbo apimtį. Sąmatoje taip pat nurodomas apytikslis darbo dienų, reikalingų konkrečiam darbui atlikti, skaičius (jei taikoma).

Vertimo žodžiu paslaugų apskaičiavimo vienetas yra 2 sesijos (vienos sesijos trukmė negali viršyti keturių valandų, tarp sesijų būtina mažiausiai pusantros valandos pertrauka), kurių bendra trukmė prilygsta 7 valandoms, pradedant nuo pageidaujamo atvykimo laiko. Išimties tvarka, už papildomą sutartą mokestį, vertėjas gali pasilikti dar valandai (griežtai vienai valandai). Numatant ilgesnę nei 8 valandų darbotvarkę, siūlome užsakyti dar vieno vertėjo pamainą. Vertimo garso įrašymas tolesniam naudojimui apmokestinamas papildomai (autorinės teisės).

Kliento užsakymo detali išankstinė sąmata sudaroma nemokamai, kliento pateiktos informacijos pagrindu. Sąmatoje pateikti tarifai yra galutiniai, išskyrus tokius atvejus:

a) klientas pageidauja keisti/papildyti vertimo turinį, po to, kai užsakymas jau buvo patvirtintas;

b) sąmatos sudarymo metu dar nebuvo gauti dokumentai, todėl sąmatos suma remiasi apytiksliu žodžių skaičiumi ir dokumento turinio ištrauka;

c) gautų dokumentų formatas neleidžia apskaičiuoti žodžių. Tokiu atveju tarifikuojamas išversto (-ų) dokumento (-ų) žodžių skaičius.

d) Retesniais kartais kaina perskaičiuojama, jei, taikant valandinį tarifą, dirbta trumpiau nei buvo planuota sąmatoje.

Kai tai yra įmanoma, nebent klientas pageidavo kitaip, atliktus darbus stengiamasi pateikti tuo pačiu formatu, kuriuo buvo pateiktas teksto šaltinis. Jei, siekiant pateikti dokumentą kliento pageidaujamu specifiniu formatu, yra planuojami papildomi darbai, jie turi būti aiškiai išskirti sąmatoje, nurodant formatavimo darbų atlikimo kainą.

Jei, gavus apimties apskaičiavimui pateiktus dokumentus, atsiskleidžia, kad sąmatos kaina turi būti patikslinta, KennisTranslations įsipareigoja skubiai, iki darbų atlikimo pradžios, raštu informuoti klientą (paštu, el.paštu arba faksu) apie sąmatos kainos pasikeitimą.

Klientui patvirtinus užsakymą per 5 dienas nuo sąmatos sudarymo dienos, sąmatoje nurodyti paslaugų teikimo terminai pradedami skaičiuoti nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Tuo atveju, jei klientas patvirtina užsakymą vėliau, nei praėjus vienai savaitei nuo sąmatos sudarymo dienos, nurodyti paslaugų teikimo terminai gali skirtis, priklausomai nuo personalo užimtumo užsakymo patvirtinimo dieną.

UŽSAKYMO PATVIRTINIMAS
Klientas turi paštu, el. paštu arba faksu patvirtinti, kad pasiūlyme nustatytos sąlygos, įskaitant nurodymus, žodžių skaičių (be atitikties, pakartojimai, dalinis atitikimas, 100 % atitikimas), kainą, datas, pristatymo terminą ir kalbų derinį, jam yra priimtinos ir kad KennisTranslations gali pradėti darbą.

APMOKĖJIMAS
Išskyrus atvejus, kai konkrečioje paslaugų sutartyje su klientu susitarta dėl specialių sąlygų, sąskaitos faktūros išrašomos grynąja verte, be nuolaidų, ir apmokamos per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Atsiskaitymas turėtų būti atliekamas čekiu, gavėjas: KennisTranslations, Ltd, arba banko pavedimu. Mokėjimo rekvizitai nurodyti sąskaitoje faktūroje.

Kai mokėjimas vėluoja, vykdomi užsakymai gali būti teisėtai sustabdyti iki visiško atsiskaitymo arba ginčų išsprendimo.
UŽSAKYMO ATŠAUKIMAS
Klientui pranešus apie užsakymo atšaukimą, už visus iki tol atliktus darbus priskaičiuojama pilna kaina (100 %), o likusi nurodyta darbų vertė sumažinama perpus (50 %). KennisTranslations, savo nuožiūra, gali netaikyti mokesčio už likusią nurodytą darbo vertę.
Klientui atšaukus jau užsakytą vertimo žodžiu paslaugą, taikomi šie mokesčiai:

likus daugiau nei 7 dienoms iki renginio: be mokesčio

Likus 2-7 dienoms iki renginio: 50% užsakymo vertės

likus mažiau, nei 48 valandoms iki paties renginio arba renginio dienos: 100% užsakymo vertės.

Klientui pateikus pagrindimą, KennisTranslations, savo nuožiūra, gali netaikyti mokesčio už likusią nurodytą darbo vertę.

PASLAUGŲ APRAŠYMAS

DARBO PROCESAS

UŽSAKYMO PRIĖMIMAS
Siekiant užtikrinti terminų laikymąsi, perduodamų failų rinkmenas klientas turėtų išsiųsti kuo greičiau po užsakymo priėmimo, ir ne vėliau kaip su užsakymo patvirtinimu. Taip pat reikėtų pateikti visus konkrečius nurodymus ir pagalbinius dokumentus, kurie bus naudojami darbui atlikti.

Vertimo žodžiu užsakymo atveju, darbo dokumentus ir tekstus, kurie bus skaitomi konferencijoje, taip pat bet kokius konkrečius nurodymus ir pagalbinius dokumentus Klientas turėtų išsiųsti KennisTranslations kuo greičiau po darbo priėmimo, kad vertėjai galėtų tinkamai pasiruošti. Visi užsakymo vykdymui reikalingi dokumentai (darbotvarkė, susiję dokumentai, kalbos, terminų žodynai ir t. t.) turėtų būti pateikti likus ne mažiau kaip 8 dienoms iki vertimo žodžiu renginio. Prireikus prašoma surengti informacinį susitikimą su atsakingu asmeniu renginio vietoje.

Dokumentai gali būti perduoti elektroniniu formatu, siunčiant el. paštu arba elektronine failų siuntimo sistema, taip pat HTTP formatu per FTP serverį.

VERTIMAS RAŠTU
At KennisTranslations supranta, kad mūsų stiprybė - žmogiškasis veiksnys. Vadovaujamės šūkiu - "Vertimai su veidu" - todėl prie visų vertimo užduočių nurodomas užduotį atlikusio (ų) atsakingo (-ų) vertėjo (-ų) ir redaktoriaus (-ių) vardas (-ai) ir pavardė (-ės), ir, Klientui paprašius, vardas bus pateiktas Klientui.

Kiekviena kartą, kai tai įmanoma, KennisTranslations konkrečiam galutiniam klientui visada priskiria tuos pačius vertėjus raštu ar žodžiu, korektorius ir redaktorius, kad būtų užtikrintas vertimų nuoseklumas ir darna.

Atliekant užduotį turi būti naudojamasi visais Kliento pateiktais glosarijais ir susijusiais dokumentais. Taip pat turi būti naudojamasi vidinėmis terminų bazėmis ir lingvistiniais ištekliais.

Terminologijos klausimai, kuriuos sprendžia mūsų terminologijos skyrius, surašomi į sąrašą, kuris siunčiamas Klientui užklausos forma (ne vėliau kaip iki vertimo pabaigos). Kilus abejonėms dėl kokio nors termino ir (arba) žodžių junginio, pasiūlyto Kliento atsiųstuose rekomendaciniuose dokumentuose, kuriais reikia vadovautis atliekant užduotį, arba, jei originalo tekste aptinkama klaidų, tai turi būti nedelsiant aptarta su Klientu, kad būtų galima priimti sprendimą ir jį integruoti į procesą.

Jeigu dėl kokių nors priežasčių neįmanoma laikytis sutarto paslaugų teikimo termino, arba jei kyla kokios nors su užduotimi susijusios realios arba potencialios problemos, KennisTranslations kuo greičiau susisieks su Klientu ir imsis visų būtinų veiksmų, kad paslauga būtų suteikta Klientui priimtiniausiu būdu.

KOREKTŪRA
Mūsų kokybės kontrolės sistemą numato visų vertimų, prieš juos grąžinant Klientui, patikrą, atliekamą techninės ir lingvistinės komandų specialistai.

Dokumentus koreguoja ir rašybą tikrina ne vertimo autorius, o kitas asmuo, kuris įvertina vertimo atitiktį. Pagal projekto reikalavimus tai apima šaltinio ir tikslinio teksto palyginimą dėl terminijos nuoseklumo, registro ir stiliaus.

VERTIMO PATEIKIMAS
Kai tai yra įmanoma, nebent klientas pageidavo kitaip, atliktus darbus stengiamasi pateikti tuo pačiu formatu, kuriuo buvo pateiktas teksto šaltinis.

Atliktą užduotį patikrina projekto vadovas, kad įsitikintų, jog suteikta paslauga atitinka paslaugos aprašymą. Dokumentai grąžinami Klientui suderintu elektroniniu formatu, siunčiant el. paštu arba elektronine failų siuntimo sistema, taip pat HTTP formatu per FTP serverį.

VERTIMAS ŽODŽIU
Jeigu su Klientu nesusitarta kitaip, vertėjų komanda ne vėliau kaip likus pusvalandžiui iki darbo pradžios turi atvykti pas užsakovo kontaktinį asmenį į renginio vietą, kad susipažintų su kabinomis, technine įranga ir kitomis komandomis, jei yra.

Jei techninės priemonės yra suteikiamos ne KennisTranslations, Kliento suteiktos techninės priemonės ir įranga turi būti techniškai tvarkingos, o kabinos turi būti pakankamai erdvios, kad jose galėtų patogiai įsitaisyti du žmonės. Jos turi būti nepralaidžios garsui ir tinkamai išdėstytos, kad vertėjai gerai matytų kalbėtoją ir bet kokias projekcijas, kurios gali būti rodomos; turi būti sudarytos optimalios akustinės sąlygos vertimui pašnibždomis arba nuosekliai; klientas turi numatyti kokybiškai tinkamas vertėjų pertraukas.

Konferencijose, į kurias vertėjai buvo pakviesti versti žodžiu, jie nevykdo jokių kitų pareigų, išskyrus konferencijos vertėjo pareigas.

Pasibaigus konferencijai, vertėjų komanda susitinka su kontaktiniu asmeniu, kad apsikeistų grįžtamuoju ryšiu ir, tokiu būdu, užbaigtų vertimo žodžiu projektą.

KOKYBĖS KONTROLĖ
KennisTranslations įdiegta kokybės kontrolės sistema leidžia nustatyti ir ištaisyti bet kokias galimas klaidas visuose užduoties vykdymo etapuose. Tai taip pat leidžia stebėti ir tobulinti mūsų paslaugas, atsižvelgiant į klientų atsiliepimus. Kokybės sistemos pagrindinės gairės:

• Projekto vadovas užtikrina, kad kiekvieno kliento kiekvienos užduoties aprašas būtų aiškiai suprastas ir dokumentuotas;

• Vykdant užduotį atliekami bent 3 tikrinimo etapai: gavus užduotį, ją vykdant ir pristačius; šie kontrolės mechanizmai taikomi visiems atliktiems darbams, o patikros – dokumentuojamos;

• Visus patikrinimus atlieka ne užduotį atlikęs vertėjas, bet kiti asmenys;

• Kiekvienas projektas dokumentuojamas nuo pradžios iki perdavimo klientui, kad būtų galima nedelsiant nustatyti ir ištaisyti bet kokią galimą klaidą;

• Visas užduotis atlieka kvalifikuoti darbuotojai, atitinkantys Europos vertimo paslaugų teikimo normoje EN 15038 nustatytą minimalią kvalifikaciją; visi laisvai samdomi vertėjai, prieš pradėdami dirbti su įmone, yra testuojami ir tvirtinami bei reguliariai vertinami;

• Visi vidaus ir išorės darbuotojams teikiami nurodymai yra rašytiniai;

• Visi vertimo paslaugų teikėjai žino, kad iškilus klausimams, galimai kompromituojantiems kokybę, jie turi nedelsdami informuoti projekto vadovą, užpildydami specialią formą;

• Klientų pateiktos pastabos ir atsiliepimai analizuojami, siekiant juos integruoti į darbo procesą taip, kad paslauga visiškai atitiktų kliento reikalavimus;

• Visi nurodymai, kilę iš klientų pastabų ir atsiliepimų, atitinkamiems darbuotojams yra pateikiami raštu ir tinkamai dokumentuojami;

• Sistema yra reguliariai tikrinama.

KONFIDENCIALUMAS
KennisTranslations patvirtina, kad viskas, kas jam yra žinoma arba tapo žinoma vykdant vertimo raštu, redagavimo, vertimo žodžiu užduotis, ar tiesiog jam patikėta bet kokio pobūdžio asmeninė, komercinė, mokslinė, teisinė ar kita informacija, yra griežtai konfidencialaus pobūdžio. Ši informacija negali būti atskleista trečiosioms šalims be išankstinio raštiško Kliento sutikimo. Šis įsipareigojimas galioja ne tik šios sutarties su KennisTranslations galiojimo laikotarpiu, bet ir vėliau.

- jau yra žinoma KennisTranslations ir (arba) jos bendradarbiams, išskyrus atvejus, kai ši informacija buvo atskleista su konfidencialumo įsipareigojimu;

- buvo teisėtai sukurta KennisTranslations, nepriklausomai nuo Kliento;

- KennisTranslations gauta teisėtai, be įsipareigojimo neatskleisti trečiosioms šalims;

- jau buvo paviešinta teisėto savininko.

Perduodant duomenis internetu ir pripažįstant, kad šiomis priemonėmis perduodami duomenys nėra apsaugoti nuo bet kokio galimo neteisėto pasisavinimo ir kad bet kokios slaptos informacijos perdavimas yra išimtinai naudotojo rizika, KennisTranslations negali būti atsakinga už bet kokį galimą informacijos ar duomenų, kuriais keičiamasi internetu, nutekėjimą.

Visi KennisTranslations vardu dirbantys vertėjai raštu ir žodžiu bei redaktoriai privalo laikytis konfidencialumo susitarimo, todėl yra vienodai atsakingi už vertimo tikslais suteiktos informacijos atskleidimą.

AUTORIŲ TEISĖS
KennisTranslations pareiškia, kad, visiškai atsiskaičius už Vertimo darbą pagal išrašytas sąskaitas faktūras ir jei nesusitarta kitaip, visos autorių teisės į Vertimo darbą, įskaitant, bet neapsiribojant, visas turtines teises ir išimtines teises atgaminti, taisyti, adaptuoti, modifikuoti, versti, kurti išvestinius kūrinius, gaminti, parduoti, pateikti į apyvartą, skelbti, platinti, parduoti, licencijuoti, sublicencijuoti, perduoti, nuomoti, išnuomoti, perduoti ar suteikti prieigą elektroniniu būdu, transliuoti, rodyti, įrašyti į kompiuterio atmintį ir naudoti Vertimo darbą, visus jo modifikuotus ir išvestinius produktus ir visas jo dalis ar kopijas bet kokia forma, taip pat visus išradimus, dizainą ir ženklus, įtrauktus į Vertimo darbą arba sukurtus kuriant Vertimo darbą, įskaitant, bet neapsiribojant, visas naudingumo ir dizaino patentų teises ir lygiavertes teises į tokius išradimus ir dizaino teises, taip pat visas teises į prekių ir paslaugų ženklus, yra perduodamas klientui ir jo teisių perėmėjams.

Iki visiško ir galutinio apmokėjimo už suteiktas paslaugas, t. y. vertimo, korektūros ir (arba) redagavimo ar lokalizavimo, KennisTranslations priklauso visų išverstų dokumentų, tiek visų, tiek dalies, autorių teisės. Nesumokėjus už Vertimo darbą, bet koks jo turinio naudojimas, vaizdavimas ar atgaminimas, tiek viso, tiek jo dalies, lieka neteisėtas.

ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ
Pateikdamas užsakymą, klientas sutinka apmokėti sąskaitą faktūrą iki nurodyto mokėjimo termino, paprastai per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo. Bet kokia speciali sąlyga, kurios užsakovas pageidauja užsakymo patvirtinimo metu, įrašoma sąskaitoje faktūroje.

Klientui suteikiamas penkių (5) darbo dienų laikotarpis nuo išverstų ar koreguotų dokumentų gavimo dienos, per kurį jis gali raštu pareikšti bet kokias pretenzijas dėl paslaugų kokybės. Pasibaigus šiam laikotarpiui, paslaugos laikomos tinkamai atliktomis ir už jas išrašoma sąskaita faktūra.

Vienoje vertimo dalyje aptikti trūkumai jokiu būdu nesuteikia pagrindo abejoti visu projektu. Gavę pretenziją, KennisTranslations per vieną darbo savaitę įregistruos ją sukurtoje Pretenzijos bylą ir sieks kuo greičiau išspręsti.

Kilus ginčui dėl suteiktų paslaugų kokybės, KennisTranslations atsakomybė niekada neviršija atitinkamo užsakymo sąskaitos faktūros sumos. KennisTranslations jokiomis aplinkybėmis neatsako už Kliento ar bet kurios kitos šalies patirtą netiesioginę, atsitiktinę, specialią ar išvestinę žalą (įskaitant, bet neapsiribojant, prarastą pelną ar santaupas, darbo sutrikimus, įrangos ir prekių sugadinimą ar pakeitimą, programų ar duomenų atkūrimą ar pakeitimą), atsiradusią pagal pretenzijas dėl KennisTranslations tvarkomų duomenų tikslumo, įskaitomumo, preciziškumo ar nuoseklumo, net jei KennisTranslations buvo informuota apie tokių pretenzijų ar žalos galimybę.

KennisTranslations neatsako už vertimo pateikimo vėlavimą dėl priežasčių, kurių ji negali kontroliuoti, t. y. už vėlavimą dėl faksu, modemu, elektroninio pašto ar kitų duomenų perdavimo priemonių sutrikimo arba dėl force majeure aplinkybių. Bet koks vėlavimas, dėl kurio tiesiogiai kalta KennisTranslations, kompensuojamas iki 5 % (penkių procentų) nuolaida nuo pradinės užsakymo vertės, identifikuojant ją sąskaitoje faktūroje arba taikant nuolaidą kitam užsakymui. Bet koks vėlavimas, už kurį tiesiogiai atsakingas Klientas (vėlavimas pristatyti rinkmenas, vėlavimas pateikti reikiamą informaciją, neteisingas formatas, neįskaitomas tekstas ir t. t.), nesuteikia pagrindo reikalauti kompensacijos.

PRETENZIJŲ TVARKYMAS
Prie bet kokių pretenzijų dėl KennisTranslations teikiamų paslaugų kokybės turi būti pridedami tikslūs pataisymai ir paaiškinimai apie ginčijamo teksto pobūdį su atitinkamais patvirtinamaisiais pavyzdžiais. Stilistiniai ar terminologiniai klausimai, kurie priklauso nuo pageidavimų, nesvarstomi. Formali pretenzija turi būti pateikta raštiškai, registruotu laišku su grąžinimo kvitu, adresuotu kokybės pareigūnui: KennisTranslations LLC , Muntstraat 4, 3961 AL Wijk bij Duurstede, Nyderlandai (arba el. paštu su grąžinimo kvitu, gavėjas: commercial@kennistranslations.com) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Vertimo darbo pateikimo.

Iškėlus Pretenzijos bylą ir esant pagrįstai pretenzijai dėl atlikto darbo kokybės, KennisTranslations, susitarusi su Klientu arba savo nuožiūra, gali imtis vienos ar kelių toliau nurodytų kompensacinių priemonių:

• savo lėšomis ir laiku atlikti ginčijamo teksto kontrolinę peržiūrą, kurią atlieka jos pasirinktas nepriklausomas korektorius.

• suteikti nuolaidą sąskaitai faktūrai, bet ne daugiau 40 % atitinkamos sąskaitos faktūros vertės, neatskaičius mokesčių.

• suteikti kreditą būsimam užsakymui, bet ne daugiau 40 % atitinkamos sąskaitos faktūros vertės, neatskaičius mokesčių.

1 PRIEDAS

VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU PASLAUGŲ APIBRĖŽIMAI

Klientas
bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, atstovaujamas Pirkimo užsakymą pasirašančio pirkėjo. KennisTranslations be jokių išlygų supranta, kad bet kuris įmonės ar organizacijos darbuotojas ar rangovas, pateikiantis užsakymą šios įmonės ar organizacijos vardu, turi būti gavęs išankstinį vadovybės leidimą vykdyti paslaugų pirkimą.

Vertimo darbas
Bet kokia užduotis, susijusi su vertimu raštu, korektūra, vertimu žodžiu, stacionariosios leidybos vertimu ir (arba) kitais klientui teikiamais vertimo ir lokalizavimo darbais.

Šaltinio kalba
Originalo kalba žodžiu ar raštu, kurią reikia versti arba raštu ir (arba) koreguoti.

Tikslinė kalba
Kalba, į kurią verčiant žodžiu ar raštu turi būti perteikta originalo kalba.

Vertimas raštu
Teksto konvertavimas iš originalo kalbos į tikslinę kalbą, nurodytą Užsakymo apraše, naudojantis duomenimis iš vertimo atminties, mašininio vertimo priemonėmis ir (arba) terminų žodynais, jei tokie yra.

Kompiuterizuotas vertimas (CAT)
Teksto konvertavimas iš originalo kalbos į tikslinę kalbą, nurodytą Užsakymo apraše, naudojantis kompiuterizuoto vertimo programinės įrangos duomenimis iš vertimo atminties, mašininio vertimo ir (arba) terminų žodynų, jei tokie yra.

Vertimas žodžiu
Šnekamosios informacijos šaltinio kalba perteikimas žodžiu į tikslinę kalbą.

Korektūros patikra
Korektoriaus atliekamas darbas – tikrinimas prieš leidybą.

Peržiūra
Recenzento atliekamas darbas, kurio metu jis (ji) tikrina tikslinio teksto tinkamumą sutartam tikslui ir srities, kuriai jis priklauso, normų laikymąsi bei rekomenduoja taisomąsias priemones.

Redagavimas
Redaktoriaus atliekamas darbas, kurio metu jis tikrina vertimo tinkamumą sutartam tikslui, lygina originalo ir vertimo tekstą ir, jei reikia, perrašo tekstą, atsižvelgdamas į kalbinius aspektus, tokius kaip terminologija, gramatika, stilius ir vertimo tikslumas.

Pirkimo užsakymas
Kliento patvirtinimas paštu, el. paštu arba faksu, kad pasiūlyme nustatytos sąlygos, įskaitant nurodymus, žodžių skaičių (be atitikties, pakartojimai, dalinis atitikimas, 100 % atitikimas), kainą, datas, pristatymo terminą ir kalbų derinį, jam yra priimtinos ir kad KennisTranslations gali pradėti darbą.

Žodžių kiekis
Teksto žodžių skaičius, pagrįstas analize, kurią atlieka bet kuriam vertimo darbui naudojama programinė įranga (pvz., MS Word žodžių skaičiavimo įrankis arba bet kurios kompiuterizuoto vertimo programos (CAT) žodžių skaičiavimo įrankis).

100% atitiktis
Šaltinio teksto segmentas, kuris sutampa su vertimo atmintyje esančiu šaltinio kalbos vertimo vienetu ir kuris atitinka tikslinės kalbos segmentą.

Pasikartojimai
Šaltinio teksto segmentas, kuris yra identiškas anksčiau išverstam dabartinio šaltinio teksto segmentui ir kurio nereikia versti iš naujo.

Dalinė atitiktis
Šaltinio teksto segmentas, kuriam vertimo atmintyje yra panašus, bet ne visiškai sutampantis šaltinio kalbos vertimo vienetas su atitinkamu vertimu.

Nėra atitikmens
Šaltinio teksto segmentas, kuriam nėra 100 % atitikties, pasikartojimo, dalinio atitikimo arba kokybiškai priimtino mašininio vertimo pasiūlymo.