WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI WYKONYWANIA tłumaczeń, korekt, tłumaczeń ustnych, DTP i/lub innych usług tłumaczeniowych i lokalizacyjnych przez firmę KennisTranslations.
Firma KennisTranslations świadczy usługi w zakresie tłumaczeń, korekty, tłumaczeń ustnych, DTP i/lub innych usług tłumaczeniowych i lokalizacyjnych według następujących zasad i warunków ogólnych.

Definicje znajdują się w Załączniku 1 (Definicje odnoszące się do tłumaczeń pisemnych i ustnych).

WYCENA
Przy braku innych postanowień, nasze usługi tłumaczeniowe wyceniane są w oparciu o stawkę za słowo tekstu źródłowego (na podstawie analizy uzyskanej z oprogramowania używanego przy realizacji pracy). Wszystkie wykonywane tłumaczenia weryfikację wykonaną przez drugiego tłumacza, zgodnie z opisanym poniżej procesem.

Usługi korekty, przeredagowywania, formatowania i lokalizacji wyceniane są w oparciu o stawkę godzinową, po oszacowaniu liczby godzin potrzebnych do realizacji zamawianej usługi. Wycena wskazuje również przewidywaną liczbę dni roboczych potrzebnych do realizacji zamawianej usługi, jeżeli ma to zastosowanie.

Tłumaczenia ustne wyceniane są w oparciu o dwa bloki (każdy o długości nie przekraczającej 4 (czterech) godzin, z przynajmniej półtoragodzinną przerwą, liczące w sumie 7 (siedem) godzin, naliczanych od umówionej godziny przybycia. W wyjątkowych sytuacjach tłumacz będzie mógł przekroczyć czas pracy o nie więcej niż 1 (jedną) godzinę powyżej wskazany limit, przy czym cena za nią będzie negocjowana osobno. W przypadku gdy umówiony czas przekroczy 8 (osiem) godzin, należy zatrudnić drugi zespół tłumaczy. Jeżeli dokonywany będzie zapis tłumaczenia ustnego celem późniejszego użycia, może zostać pobrana dodatkowa opłata tytułem praw autorskich.

Każde zamówienie pochodzące od Klienta poddane jest szczegółowej i darmowej wycenie w oparciu o informacje przekazane przez Klienta. Wartość podana w Wycenie jest stała i ostateczna, z wyjątkiem następujących przypadków:

a) zmiana treści lub dołączenie przez Klienta dokumentów po potwierdzeniu zamówienia;

b) brak dokumentu w momencie przeliczania ceny, w przypadkach kiedy wyceny dokonuje się w oparciu o wskazanie orientacyjnej liczby słów oraz na podstawie fragmentu treści;

c) brak możliwości policzenia słów w wysłanych dokumentach z powodu nieedytowalnego formatu. W takim przypadku cenę jednostkową stosuje się do końcowego podliczenia tłumaczonych dokumentów;

b) w wyjątkowych przypadkach, kiedy zachodzi zaniżenie przewidywanej ilości pracy do realizacji, w szczególności kiedy chodzi o usługi realizowane w oparciu o stawkę godzinową.

Zawsze gdy będzie to możliwe i wobec braku innych wskazówek ze strony Klienta, firma Kennistranlations SA dołoży starań, by dostarczyć dokument w formacie wersji oryginalnej. Jeżeli w związku z formatem preferowanym przez Klienta przewidziane będzie wykonanie dodatkowej pracy, informacja ta zostanie wyraźnie zaznaczona w wycenie, wraz z ceną za ową usługę.

Firma KennisTranslations poinformuje klienta pisemnie o jakiejkolwiek zmianie ceny (pocztą tradycyjną, e-mailem lub faksem) po uzyskaniu dokumentów i jak najszybciej, w przypadkach gdy zajdzie potrzeba zmiany ceny, przed realizacją zamówienia.

Jeżeli potwierdzenie zamówienia nastąpi w ciągu 5 (pięciu) dni licząc od daty wysłania wyceny, czas realizacji wskazany w kosztorysie zaczyna się liczyć od dnia potwierdzenia zamówienia. W przypadku gdy zamówienie zostanie potwierdzone po okresie tygodnia od wysłania wyceny, czas realizacji może być inny, w zależności od dyspozycyjności tłumaczy w chwili otrzymania potwierdzenia zamówienia.

POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA
Klient powinien wysłać potwierdzenie drogą pocztową, pocztą elektroniczną lub faksem, oświadczając, że warunki określone w wycenie, włączając referencje, wyliczenie słów (bez dopasowań (No Match), powtórzenia (Repetitions), dopasowania częściowe (Fuzzy Match), dopasowania 100-procentowe (100% Match)), cena, DATY, termin realizacji oraz kombinacje językowe, są przez niego akceptowane oraz że firma KennisTranslations może rozpocząć pracę.

WARUNKI PŁATNOŚCI
Z wyjątkiem przypadków, w których ustalono z Klientem specjalne warunki podczas negocjacji określonego zamówienia, wartości wskazane na fakturach są wartościami netto, bez upustu, płatnymi w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty wysłania faktury. Płatność powinna zostać zrealizowana przelewem bankowym na konto firmy KennisTranslations. Szczegóły dotyczące konta bankowego wskazane są na wysłanej fakturze.

W przypadku opóźnienia płatności, zamówienia w trakcie realizacji mogą zostać zawieszone aż do całkowitego uregulowania należności lub do rozwiązania sporu.
REZYGNACJA Z USŁUGI
W przypadku wycofania zamówienia zgłaszanego przez Klienta, wszystkie usługi zrealizowane do momentu wycofania będą fakturowane w 100% wartości, a pozostała, nie wykonana cześć wycenionej pracy, zostanie zafakturowana w 50% uzgodnionej wyceny. Firma KennisTranslations może podjąć decyzję o nie pobieraniu należności za pozostała część wycenionej pracy.
W przypadku wycofania zamówienia usługi tłumaczenia ustnego wcześniej zaplanowanego przez Klienta, stosuje się następujące stawki:

powyżej 7 (siedmiu) dni przed tłumaczeniem: bez obciążania Klienta

2-7 (dwa do siedmiu) dni przed tłumaczeniem: 50% wartości usługi

poniżej 48 (czterdzieści osiem) godzin przed tłumaczeniem lub w dniu tłumaczenia: 100% wartości usługi.

W przypadkach usprawiedliwionych przez Klienta firma KennisTranslations może podjąć decyzję o nie naliczaniu dodatkowej opłaty do wyliczonej kwoty.

OPIS USŁUGI

PROCES TWÓRCZY

PRZYJĘCIE
Pliki powinny zostać wysłane przez Klienta jak najszybciej po przyjęciu zlecenia, tak by zagwarantować dochowanie terminów, a najpóźniej wraz z potwierdzeniem zamówienia. Należy przesłać również wszelkie szczegółowe instrukcje oraz dokumenty mogące pomóc w realizacji usługi.

Dla usług tłumaczeń ustnych, Klient powinien wysłać do KennisTranslations dokumenty robocze i teksty, które maja zostać przeczytane na konferencji, jak również wszelkie szczegółowe instrukcje i dokumenty pomocnicze, jak najszybciej po zaakceptowaniu zlecenia, tak by zagwarantować należyte przygotowanie ze strony tłumaczy ustnych. Wszystkie dokumenty (agenda, dokumenty pomocnicze, przemówienia, glosariusze, etc.) związane ze zleceniem powinny zostać przekazane przynajmniej na 8 (osiem) dni przed datą tłumaczenia ustnego. O ile zajdzie potrzeba, może zostać wystosowana prośba o sesję briefingu z osobą odpowiedzialną za wydarzenie, podczas którego mają być świadczone tłumaczenia.

Dokumenty mogą być przyjęte w formacie pliku elektronicznego drogą mailową lub poprzez przesłanie pliku elektronicznego albo też w formacie HTTP serwerem FTP.

TŁUMACZENIE
W KennisTranslations mamy świadomość tego, że naszą siłą są ludzie. Zgodnie z naszym hasłem „Tłumaczenia z twarzą”, wszystkie usługi tłumaczeniowe są identyfikowane imieniem tłumacza bądź tłumaczy oraz korektora bądź korektorów, odpowiedzialnych za każde z realizowanych zleceń. Na życzenie Klienta dane te mogą mu zostać przekazane.

Firma KennisTranslations zobowiązuje się angażować, jeśli tylko będzie to możliwe, tych samych tłumaczy, korektorów, tłumaczy ustnych i recenzentów językowych do zleceń tego samego Klienta końcowego, gwarantując spójność i ciągłość tłumaczeń.

Wszystkie istotne glosariusze i dokumenty przesłane przez Klienta będą konsultowane i użyte do realizacji zlecenia. Wykorzystane będą również terminologiczne bazy danych oraz wewnętrzne pomoce językowe.

Zagadnienia terminologiczne są opracowywane przez dział terminologii i włączane do listy wysyłanej do Klienta w postaci listy pytań (następuje to nie później niż w momencie dostarczenia tłumaczenia). W przypadku wystąpienia różnic w związku z jakimś sugerowanym terminem/wyrażeniem, znajdującym się w dokumentach referencyjnych wysłanych przez Klienta do realizacji zlecenia, lub w przypadku wykrycia jakiegokolwiek problemu w oryginalnym tekście, Klient zostanie natychmiast poinformowany, by podjąć decyzję w związku z występującymi problemami oraz by wprowadzić tę decyzję do procesu.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu uzgodniony czas dostarczenia usługi nie może zostać dotrzymany, lub jeśli pojawią się problemy - choćby potencjalne - z realizacją zlecenia, KennisTranslations jak najszybciej skontaktuje się z Klientem, podejmując wszelkie potrzebne działania, aby dostarczyć tłumaczenie w sposób dla Niego satysfakcjonujący.

WERYFIKACJA
Zgodnie z naszym systemem kontroli jakości, wszystkie tłumaczenia są weryfikowane w całości przez zespół techniczny i językowy przed ich wysłaniem do Klienta.

Korekta oraz weryfikacja ortograficzna dokumentów realizowane są przez osobę inną niż tłumacz, sprawdzającą dostosowanie tłumaczenia do celu, jakiemu ma służyć. Obejmuje to, w zależności od specyfiki projektu, porównanie tekstu źródłowego i końcowego pod względem spójności terminologicznej oraz stylu.

DOSTARCZENIE TŁUMACZENIA
Zawsze gdy będzie to możliwe i wobec braku innych wskazówek ze strony Klienta, firma KennisTranlations SA dołoży starań, by dostarczyć pracę w formacie wersji oryginalnej.

Zarządzający projektem sprawdza wykonaną pracę pod kątem wykonania jej zgodnie ze specyfikacją. Pliki zostaną zwrócone Klientowi zgodnie ze wskazówkami, w formie pliku elektronicznego, drogą mailową lub transferem pliku elektronicznego lub też, w formacie HTTP za pośrednictwem serwera FTP.

TŁUMACZENIA USTNE
Przy braku innych ustaleń z Klientem, zespół tłumaczy ustnych stawi się przed osobą do kontaktu wyznaczoną przez Klienta, w miejscu wykonywania tłumaczenia co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem pracy, tak by zaznajomić się z kabinami, wyposażeniem technicznym i ewentualnie poznać inne zespoły.

Jeżeli zaplecze techniczne nie będzie udostępniane przez firmę KennisTranslations , wyposażenie oraz zaplecze techniczne udostępniane przez Klienta powinny zapewniać doskonałe warunki pracy, a kabiny powinny być wystarczająco duże, by umożliwić komfortową pracę dwóch osób w pozycji siedzącej. Ponadto powinny być dźwiękoszczelne i znajdować się w miejscu umożliwiającym tłumaczom widzenie prelegenta i emitowanych materiałów. Przy tłumaczeniach konsekutywnych i szeptanych powinny zostać zapewnione doskonałe warunki akustyczne. Klient powinien zapewnić odpowiednią dla tłumaczy ustnych liczbę przerw, zgodnie z najlepszymi praktykami.

Tłumacze ustni nie zrealizują zadań innych niż tłumaczenia konferencyjne na konferencjach, do których zostali zakontraktowani.

Po zakończeniu konferencji zespół tłumaczy spotka się ponownie z osobą wyznaczoną do kontaktu, aby podzielić się uwagami i zamknąć projekt tłumaczenia ustnego.

KONTROLA JAKOŚCI
System kontroli jakości wprowadzony przez firmę KennisTranslations pozwoli na zidentyfikowanie i skorygowanie błędów, mogących pojawić się na każdym etapie realizacji projektu. System ten pozwala również na monitorowanie i poprawę jakości świadczonych usług poprzez zbieranie opinii naszych Klientów. System jakości kieruje się następującymi wytycznymi:

• Zarządzający projektem zagwarantuje, aby specyfikacja każdego zamówienia, dla każdego Klienta, była jasno zrozumiana i udokumentowana.

• W trakcie wykonywania zlecenia realizowane będą co najmniej 3 (trzy) etapy weryfikacji: w momencie przyjęcia projektu do realizacji, w trakcie jego realizacji i po jego zakończeniu. Tym mechanizmom kontroli poddawane są wszystkie zlecenia, co jest dokumentowane.

• Każda weryfikacja realizowana będzie przez osobę inną niż ta, która realizuje zlecenie.

• Każdy projekt jest dokumentowany od początku do jego oddania tak, by źródło jakiegokolwiek błędu mogło zostać natychmiast zidentyfikowane i poprawione.

• Wszystkie prace realizowane są przez wykwalifikowanych profesjonalistów zgodnie z minimalnymi kwalifikacjami do świadczenia usług tłumaczeniowych, określonymi w europejskiej normie EN 15038. Wszyscy freelancerzy przed rozpoczęciem pracy w firmie KennisTranslations muszą pozytywnie przejść procedurę testów. Są oni również regularnie poddawani ocenie.

• Wszystkie polecenia przekazywane są pisemnie pracownikom wewnętrznym i zewnętrznym.

• Wszyscy wykonujący usługi tłumaczeń wiedzą, że jeżeli pojawi się jakakolwiek okoliczność mogąca zaszkodzić jakości usługi, mają niezwłocznie poinformować zarządzającego projektem, wypełniając specjalny formularz.

• Komentarze i opinie (feedback) pochodzące od Klientów są analizowane celem włączenia ich do procesu pracy i umożliwienia dostosowania tłumaczenia do wymagań Klienta.

• Wszelkie polecenia będące wynikiem komentarzy i opinii Klientów będą przedstawione pisemnie tłumaczom związanym z zamówieniem oraz odpowiednio udokumentowane.

• System jest regularnie poddawany kontroli.

ZASADY POUFNOŚCI
Firma KennisTranslations uznaje, że jakakolwiek informacja niezależnie od jej charakteru (osobistego, handlowego, naukowego lub o innym zastosowaniu), w której posiadaniu znalazła się w czasie realizacji tłumaczenia, weryfikacji czy tłumaczenia ustnego, lub która została jej przekazana poufnie, jest informacją ściśle poufną. Informacja ta nie będzie przekazana osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Klienta. Wymóg ten odnosi się zarówno do czasu trwania niniejszej Umowy z KennisTranslations, jak również po jej wygaśnięciu.

Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęta informacja która:

– jest już znana firmie KennisTranslations i/lub jej współpracownikom, chyba że informacja ta została rozpowszechniona z zastrzeżeniem poufności;

– została rozwinięta zgodnie z prawem przez firmę KennisTranslations, niezależnie od Klienta;

– została uzyskana zgodnie z prawem przez firmę KennisTranslations bez zastrzeżenia tajemnicy w stosunku do osób trzecich;

– została podana do publicznej wiadomości przez jej prawnego posiadacza.

W przypadku transferu danych drogą internetową i uznając, że tak przekazywane dane nie są w jakikolwiek sposób chronione od możliwego nielegalnego przywłaszczenia oraz że przekaz wszelkich informacji o charakterze poufnym realizowany jest na własne ryzyko użytkownika, firma KennisTranslations nie może ponosić odpowiedzialności za jakikolwiek przeciek informacji lub danych przekazywanych przez Internet.

Wszyscy tłumacze, korektorzy i tłumacze ustni pracujący w imieniu firmy KennisTranslations są związani Obowiązkiem Zachowania Poufności i tym samym zgadzają się na poniesienie odpowiedzialności w przypadku ujawnienia informacji, która została im przekazana celem wykonania usługi tłumaczeniowej.

PRAWO AUTORSKIE
Wraz z całkowitym uregulowaniem należności z tytułu wykonanej usługi i przy braku innych ustaleń, firma KennisTranslations deklaruje, że wszelkie prawa autorskie dotyczące zamówienia, włączając, bez ograniczeń, wszelkie prawa gospodarcze i wyłączne prawa do odtwarzania, nanoszenia poprawek, dostosowywania, wprowadzania zmian, tłumaczenia, tworzenia dzieł zależnych, wytwarzania, rozprowadzania, wprowadzania do obiegu, publikacji, rozprowadzania, dystrybucji, sprzedaży, wydawania licencji, sublicencji , przekazywania, wypożyczania, udostępniania, transmisji lub dostępu drogą elektroniczną, rozpowszechniania, pokazywania, wprowadzenia do pamięci komputera, wykorzystania Pracy, wszystkich produktów modyfikowanych i pochodzących z zamówienia oraz od wszystkich jego części lub kopii, w każdej postaci, jak również wszelkich wytworów, wzorów i marek wprowadzonych w tłumaczeniu lub rozwiniętych w trakcie tworzenia pracy, włączając, bez ograniczeń, wszelkie prawa do posługiwania się wzorami patentowymi i do wzorów patentowych oraz praw odpowiadających tym prawom wzorcowym i wzorom oraz wytworom, jak również wszelkich praw do sprzedawania oraz do marek tłumaczenia, jest przekazany Klientowi i jego następcom.

Do chwili całkowitego i końcowego uregulowania należności za wykonane usługi, w szczególności tłumaczenia, korekty/weryfikacji lub lokalizacji, firma KennisTranslations zachowuje prawa autorskie wszystkich przetłumaczonych dokumentów, zarówno częściowo, jak i w całości. W przypadku braku zapłaty wszelkie użycie, przedstawianie lub odtwarzanie pracy o której mowa, zarówno częściowe, jak też w całości, uznane będzie za niezgodne z prawem.

PRAWA I OBOWIĄZKI
Składając zamówienie Klient zgadza się na zapłacenie za jego wykonanie w ustalonym terminie, z reguły w ciągu 30 (trzydzieści) dni po wystawieniu faktury. Wszelkie dodatkowe ustalenia poczynione z Klientem w momencie potwierdzenia zamówienia zostaną wskazane na fakturze.

Klient ma prawo zawiadomić pisemnie o zastrzeżeniach dotyczących jakości świadczonych usług w okresie pięciu (5) dni roboczych od otrzymania przetłumaczonych lub sprawdzonych dokumentów. Po tym okresie usługi uznaje się za należycie wykonane i na ich podstawie wystawia się fakturę.

Błędy istniejące w części tłumaczenia nie mogą stać się podstawą do reklamacji całego projektu. W przypadku reklamacji, firma KennisTranslations rozpoczyna formalny proces reklamacji. Przyjęcie reklamacji zostanie potwierdzone w ciągu jednego tygodnia, a sam proces zostanie zakończony w najszybszym możliwym terminie.

W sporach dotyczących jakości świadczonych usług odpowiedzialność firmy KennisTranslations nie będzie większa od wysokości faktury za zamówienie, którego spór dotyczy. Firma KennisTranslations nie może zostać w jakichkolwiek okolicznościach pociągnięta do odpowiedzialności przez Klienta lub inny podmiot za szkody pośrednie, będące następstwem wypadku, wyjątkowe lub będące konsekwencją (włączając, bez ograniczeń, stratę zysku lub oszczędności, przerwy w pracy, pogorszenie się stanu wyposażenia i dóbr lub wymianę wyposażenia i dóbr, jak również odzyskanie czy wymianę programów lub danych), powstałe w wyniku usługi będącej przedmiotem reklamacji odnośnie korekty, czytelności, dokładności lub spójności danych używanych przez firmę KennisTranslations, nawet jeśli została ona poinformowana o możliwości wystąpienia takich reklamacji lub szkód.

Firma KennisTranslations nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu usługi spowodowane czynnikami, na które nie ma wpływu, takie jak opóźnienia spowodowane awariami telekomunikacyjnymi faksu, modemu, poczty elektronicznej bądź wszelkich innych nośników danych, albo też na skutek działania siły wyższej. Wszelkie opóźnienia słusznie zarzucane firmie KennisTranslations zostaną zrekompensowane w wysokości do 5% (pięciu procent) początkowej wartości zamówienia, w postaci upustu na fakturze lub kredytu do wykorzystania przy następnym zamówieniu. Wszelkie opóźnienia wynikające bezpośrednio z winy Klienta (opóźnienie w dostarczeniu plików lub potrzebnych informacji, niewłaściwy format, nieczytelny tekst, etc.) nie stanowią podstawy do rekompensaty.

ZARZADZANIE REKLAMACJAMI
Wszelkie reklamacje dotyczące jakości usług świadczonych przez firmę KennisTranslations powinny zostać złożone wraz z dokładnymi poprawkami i komentarzami dotyczącymi charakteru reklamowanego tekstu, z załączonymi przykładami potwierdzającymi zastrzeżenia. Zastrzeżenia co do stylistyki lub terminologii, dotyczące preferencji,nie zostaną uznane. Formalne zawiadomienie powinno zostać złożone drogą pocztową, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Gabinete de Qualidade, KennisTranslations BV, BV, Muntstraat 4, 3961 AL Wijk bij Duurstede, Holandia (lub drogą mailową za automatycznym potwierdzeniem odbioru na adres commercial@kennistranslations.com) w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia dostarczenia wykonanej usługi.

Po rozpoczęciu procesu reklamacji oraz w przypadku uzasadnionej reklamacji dotyczącej jakości zrealizowanej usługi, firma KennisTranslations zastosuje, do wyboru, zawierając umowę z Klientem, jeden lub więcej środków w ramach rekompensaty:

• zrealizowanie na własny rachunek, w miarę możliwości, weryfikacji tekstu będącego przedmiotem sporu, wykonanej przez niezależnego korektora wskazanego przez firmę;

• udzielenie upustu od wartości faktury stanowiącego nie więcej niż 40% wartości faktury, bez podatku VAT;

• udzielenie kredytu do wykorzystania w przyszłych zamówieniach, stanowiącego nie więcej niż 40% wartości faktury, bez podatku VAT.

ZAŁĄCZNIK I

DEFINICJE ODNOSZĄCE SIĘ DO PISEMNYCH I USTNYCH USŁUG TŁUMACZENIOWYCH

Klient:
Podmioty indywidualne lub zbiorowe reprezentowane przez kupującego podpisującego Dokument Zakupu. Firma KennisTranslations uznaje, że każdy pracownik lub pełnomocnik firmy lub organizacji składający zamówienie w imieniu tej firmy lub organizacji musiał otrzymać wcześniej pozwolenie ze strony administracji, by zlecić wykonanie usługi.

Praca:
Każde zadanie związane z tłumaczeniem, korektą, tłumaczeniem ustnym, DTP i/lub innymi usługami tłumaczenia i lokalizacji, realizowane dla klienta.

Język źródłowy:
Język oryginału, mówiony lub pisany, będący przedmiotem tłumaczenia ustnego lub pisemnego/korekty.

Język docelowy:
Język, na który język źródłowy ma zostać przełożony poprzez tłumaczenie ustne lub pisemne.

Tłumaczenie:
Przekład tekstu z języka źródłowego na tekst w języku docelowym, zdefiniowanym w Specyfikacji Usługi i w oparciu o dane pochodzące z pamięci tłumaczenia, tłumaczenia automatycznego i/lub list terminologicznych, jeśli istnieją.

Tłumaczenie CAT:
Przekład tekstu z języka źródłowego na tekst w języku docelowym zdefiniowanym w Specyfikacji Usługi za pomocą oprogramowania tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT - Computer Aided Translation), dane pochodzące z pamięci tłumaczenia, tłumaczenia automatycznego i/lub list terminologicznych, jeśli istnieją.

Tłumaczenie ustne:
Ustne przetworzenie informacji mówionej w języku wyjściowym w informację w

Korekta językowa:
Usługa realizowana przez korektora, polegająca na sprawdzeniu zmian przed publikacją.

Recenzja:
Usługa realizowana przez recenzenta technicznego, który sprawdza tekst docelowy w zakresie jego dostosowania do przewidzianego celu i zgodności. Recenzent proponuje działania korekcyjne.

Korekta:
Usługa realizowana przez weryfikatora językowego, który sprawdza tłumaczenie w zakresie jego dostosowania do przewidzianego celu, porównuje tekst wyjściowy z docelowym i, jeśli zajdzie potrzeba, powtórnie pisze tekst zwracając szczególną uwagę na kwestie językowe, takie jak terminologia, gramatyka, styl i dokładność tłumaczenia.

Dokument Zakupu:
Potwierdzenie ze strony klienta, wysłane drogą pocztową, e-mailowo bądź faksem, zawierające zobowiązanie, że ustalone warunki, włączając polecenia, liczba słów (bez dopasowań (No Match), powtórzenia (Repetitions), dopasowania częściowe (Fuzzy Match), dopasowania 100-procentowe (100% Match), cena, termin dostarczenia i kombinacja językowa, są zatwierdzone i że firma Kennis Translations może rozpocząć pracę.

Liczba słów:
Liczba słów w tekście, obliczona za pomocą analizy wykonanej przez oprogramowanie używane do zrealizowania usługi (np. przy użyciu narzędzia Word Count Statistics w MS Word lub narzędzia służącego do liczenia słów jakiegokolwiek narzędzia CAT używanego do realizacji usługi).

Dopasowania 100-procentowe (100% Match):
Fragment tekstu wyjściowego, który jest identyczny do fragmentu tłumaczenia

Powtórzenia (Repetitions):
Fragment tekstu wyjściowego który jest identyczny do fragmentu tłumaczonego

Związek Częściowy (Fuzzy Match):
Fragment tekstu wyjściowego dla którego istnieje w pamięci tłumaczeniowej

Bez dopasowań (No Match):
Fragment tekstu wyjściowego dla którego nie istnieje żaden Związek w 100%(100º