TERMENI COMERCIALI

KENNISTRANSLATIONS TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE PENTRU EFECTUAREA TRADUCERILOR, CORECTĂRILOR, INTERPRETARIATULUI, DTP ŞI / SAU ALTE TRADUCERI ŞI LUCRARI DE LOCALIZARE
KennisTranslations va efectua traduceri, corecturi, interpretariat, DTP şi / sau alte traduceri sau lucrări de localizare sub următorii termeni şi condiţiile generale.

Pentru definiţii a se vedea anexa I (Definiţii referitoare la servicii de traducere şi interpretariat).

COTAŢIE
Cu excepţia cazului în care se prevede altfel, serviciile noastre de traducere sunt calculate pe baza unui preţ unitar pe cuvântul sursă (pe baza analizei oferite de software-ul folosit pentru orice lucrare). Toate lucrări de traducere oferite includ revizuirea de către o a doua persoană în conformitate cu procesul de lucru descris mai jos.

Corectura, reformularea, formatare, şi serviciile de localizare se plătesc pe baza de tarif orar, după calcularea numărului de ore necesar pentru a efectua lucrările solicitate.Cotaţia indică de asemenea, o previziune a zilelor lucrătoare necesare pentru a efectua lucrările solicitate, dacă este cazul.

Servicii de interpretare se plătesc pe baza a două sesiuni (de maxim patru ore fiecare, cu un interval minim de o oră şi jumătate), până la 7 ore în total, începand cu ora solicitata pentru sosire. În mod excepţional, interpretul pot lucra o oră în plus (doar o oră), dincolo de această limită, dar pe baza unor tarife negociate. În cazul în care programul depăşeşte 8 ore, o a doua echipa de interpreţi va fi folosită. O taxă aditională poate fi percepută pentru drepturile de autor în cazul în care interpretarea este înregistrată pentru o utilizare ulterioară.

Fiecare comandă a unui client primeste o cotaţie detaliată gratuită, pe baza informaţiilor furnizate de client. Tariful prevăzut în cotaţie este fix şi final, cu excepţia următoarele cazuri:

a) modificarea conţinutului sau adăugarea de documente de către client după ce comanda a fost confirmată;

b) lipsa unor documente la momentul calculării cotaţiei, în cazurile în care calculul cotaţiei s-a bazat pe o indicaţie a numărului aproximativ de cuvinte şi un extras de conţinut;

c) nu este posibil calculul numărului de cuvinte a documentele trimise deoarece sunt într-un format needitabil, caz în care preţul unitar se aplică la numărul final al documentului tradus.

d) în cazuri excepţionale, subestimarea lucrării ce urmează a fi făcută, e legată în special de servicii facturate pe baza tarifului orar.

Ori de câte ori este posibil, cu excepţia cazului în care clientul dă alte instrucţiuni, se vor face toate eforturile pentru a furniza lucrarea în acelaşi format ca versiunea sursă. Dacă se prevede munca suplimentară în scopul livrării unui document într-un anumit format solicitat de client, acest lucru trebuie să fie menţionat in cotaţie, împreună cu preţul pentru executarea lucrării de formatare.

KennisTranslations trebuie să informeze în scris (poştă, e-mail sau fax) clientul asupra oricărei modificări a preţului odată cu primirea documentelor numărabile şi cât mai curând posibil în cazul previziunii cu privire la orice modificări ale preţurilor, înainte de efectuarea lucrării.

În cazul în care confirmarea comenzii este primită în termen de 5 (cinci) zile de la data efectuării cotaţiei, perioada de livrare indicată în ofertă va fi numărată de la data la care comanda este confirmată. În cazul în care o comandă este confirmată după mai mult de o săptămână de la efectuarea cotaţiei, perioada de livrare poate varia în funcţie de disponibilitatea personalului la momentul primirii confirmării.

CONFIRMAREA COMENZII
Clientul trebuie să trimită o confirmare prin poştă, e-mail sau fax, precizând că sunt îndeplinite condiţiile stabilite în cotaţie, inclusiv instrucţiunile, numărul de cuvânt (nr concordanţe, repetiţii, concordanţe parţiale, exactitate 100%) preţul, datele, livrarea la termenul limită şi combinaţia de limbi, sunt acceptate iar KennisTranslations poate începe lucrarea.

CONDIŢII DE PLATĂ
Cu excepţia cazului în care condiţii speciale sunt prevazute într-un contract de servicii încheiat cu clientul, facturile sunt considerate a fi nete, fără discount, şi plătibile în termen de 30 (treizeci) de zile de la data emiterii facturii. Plata se va face prin cec în numele KennisTranslations sau prin transfer bancar. Detalii despre contul bancar sunt indicate în factura trimisă.

În cazul în care plata este amânată, comenzile în curs pot fi în mod legitim suspendate până la soluţionarea integrală a plăţii sau soluţionarea litigiilor.
ANULAREA LUCRĂRII
În cazul anulării unei comenzi de către Client, orice lucrare efectuată până la acel moment va fi taxată cu 100% din valoarea sa, şi volumul rămas va fi facturat cu 50%. KennisTranslations poate, la discretia sa, să renunţe la taxele pentru partea neexecutată.
În cazul anulării unui interpretariat deja rezervat de Client, se aplică următoarele taxe:

mai mult de 7 zile înainte de eveniment: nici o taxă

2-7 zile înainte de eveniment: 50% din valoarea lucrării

mai putin de 48 de ore înainte de eveniment sau în ziua evenimentului: 100% din valoarea lucrării.

În cazul justificării de către client, KennisTranslations poate, la discretia sa, renunţa la taxele pentru valoarea lucrarii rămase.

SPECIFICAŢII PRIVIND SERVICIILE

PROCESUL DE PRODUCŢIE

RECEPŢIA
Fişierele care urmează să fie traduse trebuie trimise de către Client, cât mai curând posibil după acceptarea lucrării, astfel încât să se respecte termenele limită, iar mai târziu confirmarea comenzii. Orice instrucţiune specifică şi documentele de suport necesare lucrării trebui să fie de asemenea furnizate.

Pentru lucrările de interpretariat, documentele de lucru şi textele ce urmează a fi citite la conferinţă, precum şi instrucţiunile specifice şi documentele de sprijin trebuie trimise de către Client la KennisTranslations cât mai curând posibil după acceptarea lucrării, astfel încât să se asigure că interpreţii se pot pregăti în mod corespunzător. Toate documentele (ordinea de zi, documentele aferente, discursuri, glosare, etc), trebuie să fie furnizate cu cel puţin 8 zile înainte de evenimentul de interpretariat. Ori de câte ori este cazul, va fi solicitată o sesiune de briefing cu persoana responsabilă de locul de desfasurare.

Documentele pot fi primite în format electronic prin e-mail sau transfer de fişiere electronice, sau în format HTTP prin server FTP.

TRADUCERE
La KennisTranslations, ştim că puterea noastră stă în factorul uman. În conformitate cu motto-ul nostru - "Traduceri cu o Faţă" - toate traducerile sunt identificate cu numele traducătorului şi revizorul responsabil pentru fiecare lucrare efectuată, şi vor fi aduse la cunoştinţa clientului la cerere.

În măsura posibilităţilor, KennisTranslations utilizează întotdeauna aceeaşi traducători, corectori, interpreţi şi revizori pentru un anumit cumpărător final al KennisTranslations pentru a garanta consecvenţa şi coerenţa traducerilor.

Toate glosarele şi documentaţia relevantă furnizate de către Client sunt consultate şi utilizate pentru a finaliza traducerea. Bazele de date interne de terminologie şi resurse lingvistice vor fi întotdeauna consultate.

Aspectele de terminologie vor fi analizate de către departamentul nostru de terminologie, şi incluse într-o listă care urmează să fie trimisă clientului sub forma de interogatoriu (nu mai târziu de terminarea traducerii). În caz de dezacord cu privire la orice termen / expresie sugerată cuprinsă în documentele de referinţă trimise de către client pentru a fi utilizate în traducere, sau dacă este depistată o problemă în textul original, Clientul va fi informat imediat, astfel încât să se poată lua o decizie cu privire la problema detectată.

Dacă din orice motiv, termenul de livrare convenit nu pot fi onorat, sau dacă apare orice problemă sau problemă potenţială e în legătură cu o lucrare, KennisTranslations va contacta Clientul cât mai repede posibil, şi va lua toate măsurile necesare pentru a livra lucrarea într-un mod satisfăcător clientului.

REVIZIA
În conformitate cu sistemul nostru de control al calităţii, toate traducerile sunt revizuite integral de către echipa tehnică şi lingvistică înainte de a fi înmânate Clientului.

Documentele sunt citite şi verificate de către o altă persoană decât traducătorul, care va examina traducerea din punct de vedere al potrivirii scopului său. Acest lucru include, în conformitate cu cerinţele proiectului, compararea textelor sursă şi ţintă privind terminologia consistenţa, registrul şi stilul.

LIVRAREA
Ori de câte ori este posibil, cu excepţia cazului în care clientul dă alte instrucţiuni, se vor face toate eforturile pentru a furniza lucrarea în acelaşi format ca versiunea sursă.

Lucrarea terminată este verificată de către managerul de proiect cu scopul de a verifica faptul că serviciul furnizat îndeplineşte specificaţiile. Fişierele sunt returnate Clientului conform solicitărilor în formatul de fişier electronic, prin intermediul e-mailului sau transferului electronic de fişiere, sau în format HTTP prin server FTP.

INTERPRETARIAT
Cu excepţia cazului în care este stabilit altfel cu Clientul, echipa de interpreţi se va prezenta persoanei de contact a clientului, la locul de desfăşurare, cu cel puţin o jumătate de oră înainte de începerea lucrărilor, cu scopul de a se familiariza cu echipamentul tehnic, şi alte eventuale dispozitive.

În cazul în care echipamentele tehnice nu sunt furnizate de către KennisTranslations , instalaţiile şi echipamentele tehnice furnizate de client trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare, iar cabinele trebuie să fie suficient de spaţioase pentru ca două persoane să stea confortabil. Acestea trebuie să fie izolate fonic şi amplasate în mod corespunzător, astfel încât interpreţii să aibă o vedere clară asupra vorbitorului şi a oricărei proiecţii care poate fi afişată; trebuie să fie prevăzute condiţii acustice optime pentru şoptit sau interpretariat consecutiv; pauze adecvate pentru interpreţi, trebuie să fie luate în considerare de către client, în conformitate cu cele mai bune practici.

Interpreţii nu vor efectua nici o altă atribuţie, cu excepţia celei de interpret de conferintă.

La sfârşitul conferinţei, echipa de interpreţi trebuie să se întâlnească cu persoana de contact, cu scopul de a da / primi un feedback şi închide proiectul de interpretariat.

CONTROLUL CALITĂŢII
Sistemul de control al calităţii pus în aplicare de către KennisTranslations permite ca orice eventuală eroare să fie identificată şi corectată pe parcursul tuturor etapelor implicate în executarea lucrării. Acest lucru permite, de asemenea ca serviciile noastre să fie monitorizate şi îmbunătăţite, cu feedback încorporat de la clientii noştri. Sistemul de calitate este caracterizat prin următoarele reguli:

• Managerul de proiect se asigură că specificaţiile fiecărei lucrări pentru fiecare client sunt clar înţelese şi studiate;

• În timpul unei lucrări, sunt executate cel puţin 3 etape de verificare: momentul în care lucrarea este primită, în timpul execuţiei sale, şi atunci când aceasta este livrată; toată lucrarea executată este supusă acestor mecanisme de control, care sunt studiate;

• Toate controalele sunt efectuate de către o altă persoană decât persoana care execută lucrarea;

• Fiecare proiect este studiat de la început până la livrare, astfel încât orice eroare care ar putea apărea, este identificată şi corectată imediat;

• Toate sarcinile sunt executate de personal calificat în conformitate cu minimul de calificare definit în Norma Europeană pentru furnizarea serviciilor de traducere EN 15038; toţi colaboratorii sunt supuşi la teste şi aprobare înainte de a începe colaborarea, şi evaluaţi în mod regulat;

• Toate instrucţiunile primite sunt date personalului intern şi extern în scris;

• Toţi colaboratorii sunt conştienţi de faptul că trebuie să informeze imediat managerul de proiect, prin intermediul unui formular special, în cazul în care apare o problemă care poate duce la pierderea calităţii;

• Comentariile şi feedback-ul oferite de clienţii sunt analizate astfel încât să poată fi integrate în procesul de muncă şi să permită serviciului să fie adaptat cerinţelor clientului;

• Toate instrucţiunile care rezultă din comentariile şi feedback-ul clientilor sunt prezentate în scris personalul în cauză şi sunt analizate în mod corespunzător;

• Sistemul este controlat în mod regulat.

CONFIDENŢIALITATE
KennisTranslations recunoaşte că orice informaţie cunoscută sau despre care a luat cunoştinţă în cursul traducerii, revizuirii, interpretării, sau pur şi simplu îi este încredinţată, de orice natura ar fi, fie personal, comercială, ştiinţifică, juridică sau orice alte servicii , e strict confidenţială. Aceste informaţii nu sunt divulgate către terţe părţi, fără acordul prealabil scris al Clientului. Această obligaţie se referă nu numai la durata prezentului acord cu KennisTranslations, ci şi la perioada de după această dată.

Obligaţia de confidenţialitate nu include informaţii care:

- sunt deja cunoscute de către KennisTranslations şi / sau colaboratorii săi, cu excepţia cazului în care aceste informaţii au fost divulgate cu obligaţia de confidenţialitate;

- sunt dezvoltate în mod legal de către KennisTranslations independent de client;

- sunt obţinute în mod legal de către KennisTranslations fără obligaţia de a păstra secretul de la terţi;

- au fost deja publicate pentru publicul larg de către proprietarul legal.

În cazul transferului de date prin Internet, şi recunoscând faptul că datele transferate prin aceste mijloace nu sunt protejate de o posibilă deturnare, şi comunicarea oricăror informaţii de natură sensibilă se face pe riscul exclusiv al utilizatorului, KennisTranslations nu poate fi responsabilă pentru orice scurgere de informaţii posibilă sau date schimbate prin Internet.

Toate traducătorii, revizorii şi interpreţii care lucrează în numele KennisTranslations semnează un acord de confidenţialitate şi, prin urmare, în egală măsură acceptă răspunderea lor în caz de divulgare a informaţiilor puse la dispoziţie în scopul serviciilor lor de traducere.

DREPTURI DE AUTOR
După plata integrală a facturilor privind lucrarea, cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel, KennisTranslations declară că drepturile de autor ale lucrării, incluzând fără limitare toate drepturile economice şi drepturile exclusive de a reproduce, repara, adapta, modifica, traduce, crea lucrări derivate din ea, produce, introduce în circulaţie, publica, distribui, vinde, licenţia, sublicenţia, transfera, închiria, transmite sau oferi acces electronic, difuzare, afişare, intra în memoria computerului, şi de a folosi lucrarea, toate produsele modificate şi derivate ale acestora, precum şi porţiuni sau copii ale acestora, în orice formă, precum şi orice invenţii, desene, şi semne cuprinse în lucrare sau dezvoltate în cursul lucrării, incluzând fără limitare toată utilitatea şi drepturile de brevet de proiectare şi drepturi echivalente şi cu aceste drepturi de design şi invenţie, şi toate drepturile comerciale şi de marca, este atribuită clienţilor, şi succesorilor.

Până la plata integrală şi finală pentru serviciile prestate, şi anume de traducere, corectură / revizie sau localizare, KennisTranslations va deţine drepturile de autor asupra tuturor documentelor traduse, în întregime sau în parte. În caz de neplată, orice utilizare, reprezentare, sau reproducerea a lucrării în cauză, în întregime sau în parte, va fi ilegală.

RĂSPUNDERE
Prin emiterea unei comenzi, clientul acceptă să achite factura la data scadenţei indicate, de obicei, în termen de 30 (treizeci) de zile de la facturare. Orice solicitare specială emisă de către client în momentul confirmării comenzii va fi indicată pe factură.

Clientului i se acordă o perioadă de cinci (5) zile lucrătoare de la primirea documentelor traduse sau corectate pentru a face reclamaţie în scris cu privire la calitatea serviciilor. Odată ce această perioadă a trecut, serviciile sunt considerate a fi executate în mod corespunzător şi vor fi supuse facturării.

Greşelile prezente într-o parte a traducerii nu vor fi motiv de a pune la îndoială întregul proiect. În caz de plângere, KennisTranslations va deschide un caz de reclamaţii confirmând acest lucru în termen de o săptămână lucrătoare şi închizând cazul în cel mai scurt timp posibil.

În caz de litigiu cu privire la calitatea serviciilor prestate, răspunderea KennisTranslations nu va depăşi valoarea facturii lucrării în cauză. În nici un caz KennisTranslations nu va fi trasă la răspundere de către Client sau de orice altă parte pentru daune indirecte, incidentale, speciale sau de consecinţă (inclusiv, dar nu limitat la, pierderi de profit sau economii, întreruperi de lucru, deteriorare sau înlocuire de echipamente şi bunuri, sau recuperare şi înlocuire de programe sau date) care rezultă din plângerile bazate pe acurateţe, lizibilitate, precizie sau coerenţă a datelor gestionate de către KennisTranslations, chiar dacă aceasta din urmă a fost informată cu privire la posibilitatea unei astfel de cereri sau daune.

KennisTranslations nu va fi raspunzătore pentru întarzieri de livrare cauzate din orice motiv în afara controlului său, şi anume orice întârzieri eventuale cauzate de comunicări prin fax, modem, e-mail sau orice alţi transportatori de date, sau cazurile de forţă majoră. Orice întârziere demonstrată ca fiind direct atribuibilă KennisTranslations va fi compensată cu până la valoarea de 5% (cinci la sută) din valoarea iniţială a comenzii sub formă de discount pe factură sau o reducere pentru urmatoarea comandă. Orice întârziere, care este direct imputabilă Clientului (întârziere în livrarea fişierelor, întârziere în aşteptarea informaţiilor necesare, format invalid, text ilizibil, etc) nu va da motive pentru despăgubire.

TRATAREA RECLAMAŢIILOR
Orice reclamaţie cu privire la calitatea serviciilor furnizate de KennisTranslations , trebuie să fie însoţită de corecţii precise şi comentarii explicative cu privire la natura textului în cauza, cu exemple pertinente de sprijin. Întrebările stilistice sau terminologice, care sunt o chestiune de preferinţă nu vor fi luate în consideraţie. Plângerea formală trebuie să fie prezentată în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire adresată ofiţerul de calitate, KennisTranslationsBV, Muntstraat 4, 3961 AL Wijk bij Duurstede, Netherlands (sau prin e-mail cu raspuns automat de primire adresat către commercial@kennistranslations.com) in termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la livrarea lucrării.

Dupa deschiderea unei plângeri, şi în cazul unei cereri legitime cu privire la calitatea lucrării, KennisTranslations poate de comun acord cu clientul sau, la discreţia sa, să adopte una sau mai multe dintre următoarele măsuri compensatorii:

• efectuează pe cheltuială proprie, şi într-un timp util, o revizuire a textului în litigiu efectuată de către liber profesionist la alegerea sa.

• acorda un discount la factură, de până la o maxim 40% din valoarea facturii în cauză, înainte de impozitare

• acorda o reducere la o factura viitoare de până la 40% din valoarea facturii în cauză, înainte de impozitare

ANEXA I

DEFINIŢII CU PRIVIRE LA TRADUCERE SI INTERPRETARIAT

Client
orice persoană fizică sau entitate reprezentată de cumpărător ce semnează Ordinul de plată. KennisTranslations înţelege fără restricţii că orice salariat sau contractant al unei companii sau organizaţii ce face o comandă în numele aceastei companie sau organizaţii trebuie să fi primit autorizaţie prealabilă din partea conducerii de a efectua achiziţii de servicii.

Lucrare
orice sarcină legată de traducere, corectură, interpretariat, DTP şi / sau alte traduceri şi lucrări de localizare furnizate unui client.

Limba sursă
Limba originală vorbită sau scrisă ce va fi interpretată sau tradusă / revizuită.

Limba ţintă
Limba în care limba sursă este redată de către interpretare sau traducere.

Traducere
Conversia unui text dintr-o limba sursă într-o limba ţintă precizată în Specificaţia de lucru şi bazată pe datele preluate din memoria de traducere, traducerea automată şi / sau listele de terminologie în cazul în care şi atunci când sunt disponibile.

Traducerea CAT
Conversia unui text dintr-o limbă sursă într-o limba ţintă precizată în Specificaţia de lucru folosind software-ul de traducere asistată de calculator cu datele luate din memoria de traducere, traducerea automată şi / sau listele de terminologie, dacă şi atunci când sunt disponibile.

Interpretare
Redarea informaţiilor vorbite din limba sursă în limba ţintă în formă orală.

Corectură
Lucru efectuat de către un corector, verificare corecturilor înainte de publicare.

Revizuirea
Munca efectuată de către un revizor, în care el / ea analizează un text ţintă privind potrivirea acestuia la scopul convenit şi respectarea convenţiilor domeniul căruia îi aparţine şi măsurile corective .

Revizie
Munca efectuată de către un revizor, în care el / ea examinează o traducere pentru potrivirea ei la scopul convenit, compara textele sursă şi ţintă, şi, dacă este necesar, rescriind textul, cu atenţie sporită la aspectele lingvistice, cum ar fi terminologie, gramatică, stilul şi precizia traducerii.

Comandă
O confirmare de la client, trimisă prin poştă, e-mail sau fax, afirmând că termenii stabiliţi, inclusiv instrucţiunile, numărul de cuvânte (nr concordanţe, repetiţii, concordanţe parţiale, exactitate 100%) preţul, termenul limită de livrare şi combinaţia de limbi, sunt acceptate şi KennisTranslations poate începe lucrarea.

Număr de cuvinte
Numărul de cuvinte al unui text se bazează pe analiza oferită de software-ul folosit pentru orice lucrare aplicabilă (de exemplu, calculează folosind instrumentul de Statistică a numărului de cuvinte, în MS Word, sau instrumentul Word Count din orice instrument CAT folosit pentru lucrare).

Exactitate 100%
Un segment de text sursă care este identic cu o parte de traducere în limba sursă în memoria de traducere şi care corespunde unui segment de limbă ţintă.

Repetiţii
Un segment dintr-un text sursă care este identic cu un segment tradus mai devreme în textul sursa curent şi care, prin urmare, nu are nevoie de o nouă traducere.

Concordanţă partială
Un segment dintr-un text sursă pentru care este disponibilă o parte de traducere în memoria de traducere cu potrivire partială.

Nepotrivire
Un segment dintr-un text sursă pentru care nu există potrivire 100%, repetiţie, potrivire parţiala sau Propunere MT privind un nivel de calitate acceptabilă.