ТЪРГОВСКИ СРОКОВЕ

Общи срокове и условия на дружество KennisTranslations за извършване на писмен превод, редактиране, устен превод, DTP и/или друга работа свързана с превод и локализация.
Дружество KennisTranslations ще извършва писмен превод, редактиране, устен превод, DTP и/или друга работа свързана с превод и локализация при следните общи срокове и условия:

Виж определенията в Приложение 1 (Определения, отнасящи се до услуги за писмен и устен превод).

ОФЕРТА
Освен ако не е упоменато друго, нашите услуги за писмен превод се изчисляват на базата на цената за една дума от изходния текст с помощта на анализ, направен от компютърна програма за текстообработка. Всички предоставени преводи включват редактиране от още един специалист съгласно работния процес описан по-долу.

Услугите за редактиране, преработка на текст, форматиране и локализация се таксуват въз основа на почасова ставка след като се изчисли броя на часовете, необходими за извършването на нужната работа. Офертата включва и предвиждане на броя работни дни, необходими за извършването на тази работа.

Услугите за устен превод се таксуват въз основа на две сесии с продължителност не повече от четири часа всяка, и с почивка най-малко час и половина (общо седем часа) като отчитането започва от времето на пристигане на преводача. По изключение, устният преводач може да работи още един допълнителен час (точно един час) след изтичане на редовното време като цената е по договаряне. В случай че уговореното време надвишава 8 часа, трябва да бъде нает друг екип от преводачи. Може да бъде начислена допълнителна сума за авторски права, в случай че устният превод бъде записан за по-нататъшна употреба.

Всяка поръчка от клиент е предмет на предварително и безплатно даване на оферта, базирана на информацията, предоставена от клиента. Цената, предоставена в офертата е фиксирана и крайна, освен в следните случаи:

а) изменение на съдържанието или добавянето на документи от клиента, след като поръчката е потвърдена;

б) отсъствие на документи по време на изчислението на цената, в случаи, при които изчислението на офертата се е базирало на посочването на приблизителен брой думи и извадка на съдържанието;

в) не е възможно да се извърши преброяване на думите на изпратените документи, тъй като са във формат, в който не може да се извърши редактиране и в този случай цената за дума се изчислява на базата на крайния брой думи на преведения(те) документ(и).

г) В редки случаи има подценяване на извършената работа, свързана с определени услуги, които се заплащат почасово.

Когато е възможно, освен в случаите, когато клиентът даде други инструкции, ще бъдат положени всички усилия работата да бъде представена в същия формат като оригиналната версия. Ако се предвижда допълнителна работа, която включва доставянето на документ в точно определен формат, поискан от клиента, това ще бъде ясно упоменато в офертата заедно с цената за извършване на тази работа.

След получаване на преброените документи, дружество KennisTranslations BV веднага писмено ще информира клиента (поща, електронен адрес или факс) за всяко изменение на цената и при предвиждане на някои промени в цените, преди започване на работата.

Ако потвърждаването на поръчката е получено след 5 (пет) дни от датата на издаване на офертата, периода за доставка, посочен в офертата, ще се брои от датата на потвърждаване на поръчката. В случай че дадена поръчка е потвърдена по-късно от една седмица след изпращане на офертата, периодът за доставка може да се промени, в зависимост от заетостта на персонала при получаване на потвърждението.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ПОРЪЧКА
Клиентът трябва да изпрати потвърждение по пощата, на e-mail или факс като заяви, че приема условията, упоменати в офертата, включително инструкции, брой думи, липса на съвпадения (No Match), повторения, частично съвпадение (Fuzzy Match) , пълно съвпадение (100% Match), костуема цена, дати, краен срок на доставка и езикова комбинация. Така дружество KennisTranslations може да започне своята работа.

СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
Освен в случаите, когато с клиента са уговорени някакви точно определени условия, посочени в специално споразумение за извършване на услугата, фактурите са с нетна цена, без отстъпка и трябва да се изплатят в срок от 30 (тридесет) дни от датата им на издаване. Уреждането на сметките трябва да бъде направено чрез чек на името на дружество KennisTranslations BV или чрез банков превод. Детайлите на банковата сметка са посочени в изпратената фактура.

Когато има закъснение на плащането, текущите поръчки могат да бъдат законно преустановени, до пълното уреждане на плащането и разрешение на спора.
АНУЛИРАНЕ НА РАБОТА
В случай, че клиентът анулира поръчка, всякаква работа, извършена до този момент, ще бъде таксувана в размер равен на 100% от стойността, а за останалата част - в размер равен на 50%.Дружество KennisTranslations може, по своя собствена преценка, да се откаже от останалата сума.
В случай, че клиентът анулира вече направена поръчка за устен превод, се прилагат следните такси:

При анулиране, направено преди повече от 7 дни преди провеждане на мероприятието: няма такса, при анулиране, направено от 2 до 7 дни преди мероприятието: 50% от стойността на услугата, на услугата

при анулиране, направено преди по-малко от 48 часа от началото на мероприятието или в деня на мероприятието: 100% от стойността на услугата.

При предоставяне на оправдателни документи, дружество KennisTranslations може, по своя собствена преценка, да се откаже от останалите такси.

СПЕЦИФИЧНОСТ НА УСЛУГАТА

ПРОЦЕС НА РАБОТА

ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Работните файлове трябва да бъдат изпратени от клиента възможно най-скоро, след приемане на работата, за да може да се гарантира спазване на сроковете и последно потвърждаване на поръчката. Всякакви специфични инструкции и помощни документи по време на работа, трябва да бъдат предоставени.

При устни преводи, работните документи и текстове, които ще бъдат прочетени по време на конференцията, както и всякакви специфични инструкции и помощни документи, трябва да бъдат изпратени от клиента на дружество KennisTranslations, възможно най-скоро след приемането на работата, така че да се гарантира адекватната подготовка на преводачите. Всички документи (програма, съпътстващи документи, речи, терминологични речници и т.н.) имащи връзка със задачата, трябва да бъдат предоставени не по-късно от 8 дни преди началото на мероприятието. Когато е удобно, трябва да бъде поискана среща с лицето, което отговаря за мястото на мероприятието.

Документите могат да бъдат получени под формата на електронни файлове по електронната поща или чрез електронно прехвърляне на файлове, както и в HTTP формат чрез FTP сървър.

ПИСМЕН ПРЕВОД
Ние от дружество KennisTranslations сме наясно, че в основата на нашата сила стои човешкия фактор. Съгласно нашето мото - „Преводи с лице“ - всички задачи за писмени преводи имат име(на) на преводач(и) и редактор(и), които носят отговорност за извършването на всяка задача. При желание от страна клиента, той може да узнае името на изпълнителя.

Доколкото е възможно, за даден краен клиент на дружество KennisTranslations, винаги ще се използват едни и същи писмени и устни преводачи, редактори и коректори, за да се гарантира последователност и съгласуваност на преводите.

Всички терминологични речници и съответни документи, предоставени от клиента, ще бъдат обсъдени и използвани при изпълнение на задачата. Терминологичните бази данни и езиковите източници също ще бъдат взети под внимание.

Терминологичните въпроси ще бъдат поети от терминологичния отдел и ще бъдат включени в списък, който ще бъде изпратен на клиента под формата на запитване (не по-късно от времето за завършване на превода). Ако има несъответствия по отношение на предложените термини и изрази, съдържащи се в референтните материали на клиента, както и в случай на откриване на несъответствия в оригиналния текст, клиентът ще бъде незабавно информиран, за да се реши въпроса и работата да продължи.

Ако по някаква причина уговореният краен срок на доставка не може да бъде спазен или ако възникнат някакви проблеми във връзка с работата, дружество KennisTranslations BV ще се свърже възможно най-скоро с клиента и ще предприеме всички необходими мерки, за да достави работата на клиента по задоволителен начин.

РЕДАКЦИЯ
Съгласно нашата система за контрол на качеството, всички преводи са изцяло редактирани от технически и езиков екип преди да бъдат предадени на клиента.

Документите са редактирани и проверени за правопис от лице, различно от преводача, което ще прегледа превода за неговото съответствие с крайната цел. Съгласно изискванията на проекта, такава проверка включва сравняване на изходния и целеви текст по отношение на терминологична еднаквост, регистър и стил.

ДОСТАВКА
Когато е възможно, освен в случаите, когато клиентът даде други инструкции, ще бъдат положени всички усилия работата да бъде представена в същия формат като оригиналната версия.

Ръководителят на проекта проверява изпълнената задача, за да се увери, че предоставената услуга отговаря на посочените изисквания. Файловете се изпращат на клиента в електронен формат на електронната поща или чрез електронно прехвърляне на файлове или в HTTP формат чрез FTP сървър.

УСТЕН ПРЕВОД
Освен ако нещо друго не е уговорено с клиента, на мястото на мероприятието, екипът от преводачи ще се представи на лицето за контакт от страна на клиента, поне половин час преди началото на работата, за да се запознае с кабините, техническото оборудване и други евентуални екипи от преводачи.

В случай че техническото оборудване не е предоставено от дружество KennisTranslations BV, техническата апаратура на клиента трябва да е в отлично състояние, а кабините да са достатъчно големи, за да се настанят удобно двама души. Кабините трябва да са звукоизолирани и разположени на подходящото място, така че преводачите да могат ясно да виждат говорителя, както и всякакви прожекции, които могат да бъдат показани. За консекутивен превод и превод на ухо (шюшотаж) трябва да бъдат предоставени оптимални акустични условия. Клиентът трябва да осигури необходимите почивки за преводачите съгласно най-добрите практики.

Устните преводачи няма да изпълняват никакви други задължения, освен тези на конферентни преводачи по време на конференциите, за които са наети като преводачи.

В края на конференцията, екипът от преводачи ще се срещне с лицето за контакт, за да даде/получи обратна информация и да закрие проекта.

КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ
Системата за качествен контрол, изпълнявана от дружество KennisTranslations, позволява каквито и да са евентуални грешки да бъдат откривани и коригирани по време на всички етапи от изпълнението на задачата. Тя позволява също нашите услуги да бъдат наблюдавани и подобрявани като се включи и получаването на обратна информация от клиента. Основните направления на системата за качество са:

• Ръководителят на проекта гарантира, че особеностите на всяка работа за всеки клиент са ясно разбрани и документирани;

• Проверката се извършва на най-малко 3 етапа от проекта: при получаване на задачата, по време на нейното изпълнение и при доставянето й. Тези документирани механизми на контрол се прилагат за всяка извършена работа;

• Всички проверки се извършват от лице, различно от това, което е изпълнило задачата;

• Всеки проект се документира от началото до момента на доставката за незабавно откриване и коригиране на евентуални грешки;

•Всички задачи се изпълняват от квалифицирани служители съгласно минималното ниво на квалификация, определено от Европейския Стандарт за предоставяне на преводачески услуги EN 15038; всички фрийлансъри са тествани и одобрени преди да започнат работа с дружеството като впоследствие редовно се оценяват;

• Всички указания, които се дават на персонала и преводачите, са в писмена форма;

• В случай, че възникнат някакви проблеми, които могат да повлияят неблагоприятно на качеството; всички преводачи са наясно, че трябва незабавно да уведомят ръководителя на проекта като попълнят специален формуляр;

• Коментарите и обратната информация, получени от клиента, се анализират, за да могат да бъдат включени в работния процес по такъв начин, че изпълнението на задачата да съответства на изискванията на клиента;

• Всички инструкции, получени от коментарите и обратната информация на клиента, се представят в писмена форма на съответните служители и надлежно се документират;

• Системата се подлага на редовни проверки.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Дружество KennisTranslations BV признава,че всяка информация (лична, търговска, научна, правна), която е известна или е станала известна в хода на изпълнението на писмен и устен превод, редактиране или просто е поверена, се пази в строга конфиденциалност. Тази информация няма да бъде разкрита на трети страни без предварителното писмено съгласие на клиента. Това задължение важи не само за периода на това споразумение с дружество KennisTranslations, но и след този период.

Задължението за конфиденциалност не се прилага за следната информация:

Информация, която вече е известна на дружество KennisTranslations и/или на неговите служители, освен ако тази информация не е била изложена в задължението за конфиденциалност;

- информация, която е законно разработена от дружество KennisTranslations независимо от клиента;

- информация, която е получена законно от дружество KennisTranslations BV без задължение за конфиденциалност пред трети страни;

- информация, която вече е публикувана за широката публика от законния собственик.

В случай на прехвърляне на данни през интернет и признавайки, че прехвърлените по този начин данни не са защитени от евентуални злоупотреби и че предаването на всякаква информация от деликатно естество е за сметка и на потребителя, дружество KennisTranslations BV не може да носи отговорност за каквото и да е изтичане на информация или обмяна на данни през интернет.

Всички писмени и устни преводачи и редактори, работещи от името на дружество KennisTranslations BV, са обвързани със споразумение за конфиденциалност и следователно поемат еднаква отговорност за евентуално оповестяване на информацията, предоставена във връзка с преводаческата работа.

АВТОРСКО ПРАВО
Освен ако не е предвидено друго, след пълното изплащане на фактурите за извършена работа, дружество KennisTranslations BV заявява, че прехвърля на клиента и неговите наследници, всички авторски права на извършената работа включително (без ограничения) всички имуществени права и изключителните права да възпроизвежда, променя, адаптира, модифицира, превежда, създава производни произведения, произвежда, реализира, въвежда в обръщение, публикува, разпространява, продава, лицензира, преотстъпва, прехвърля, дава под наем, дава на лизинг, предава или предоставя електронен достъп, оповестява публично, излага, въвежда в компютърна памет и използва за работата, всички модифицирани и производни документи от тях и всички части и копия от тях под каквато и да е форма, както и всички изобретения, дизайни и марки, включени в работата или разработени в хода на създаването на работата, включително (без ограничения) всички патентни права за използване и дизайн и равностойни права във и за такива изобретения, права върху дизайн, както и всички пазарни права и търговски марки.

До цялото и пълно заплащане на предоставената услуга, а именно превод, редактиране/коригиране или локализация, дружество KennisTranslations BV притежава авторските права върху всички частично или изцяло преведени документи. В случай, че не се извърши плащане, всяко частично или пълно използване, представяне, или възпроизвеждане на съответната работа, е незаконно.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
След пускане на поръчката, клиентът приема да плати сметката до посочената дата, обикновено 30 (тридесет) дни след издаване на фактурата. По време на потвърждаване на поръчката, всяко специално изискване, поискано от клиента, ще бъде посочено във фактурата.

Клиентът има право да изрази писмено несъгласието си по отношение на качеството на услугите, в рамките на 5 (пет) работни дни от получаването на превода или редактирания документ. След изтичане на този период, работата ще се счита за правилно изпълнена и ще бъде фактурирана.

Наличие на грешки в част от превода, по никакъв начин не могат да бъдат основание за оспорване на проекта. В случай на оплакване, дружество KennisTranslations BV ще започне официална процедура за разглеждането му. Полученото оплакване ще бъде потвърдено в рамките на една седмица, а случаят се закрива възможно в най-кратки срокове.

В случай на спор, свързан с качеството на предоставената услуга, дружество KennisTranslations BV се задължава никога да не надвишава сумата за поръчката, посочена във фактурата. При никакви обстоятелства клиентът или друга страна не може да наложи на дружество KennisTranslations да носи отговорност за косвени, случайни или последващи вреди (включително, без ограничения, загуба на доходи или спестявания, прекъсване на работа, повреда или подмяна на оборудването и стоките или възстановяване или подмяна на програми или данни) във връзка с оплаквания, основаващи се на точността, яснотата, прецизността или последователността на данните, използвани от дружество KennisTranslations, дори и ако то е била информирано за вероятността от такива искове или щети.

Дружество KennisTranslations няма да носи отговорност за закъснения при доставянето, поради причини извън нейния контрол, а именно, някакви евентуални закъснения поради проблеми в комуникацията свързани с факс, модем, електронна поща или някакви други носители на данни или в случаи на непреодолима сила. Всяко забавяне, свързано директно с дружество KennisTranslations, ще бъде компенсирано със сума до 5% (пет процента) от първоначалната стойност на поръчката под формата на отстъпка във фактурата или кредит при следваща поръчка. Всяко забавяне, свързано директно с клиента (забавяне при доставянето на файлове, забавяне при доставяне на необходимата информация, невалиден формат, нечетлив текст и т.н.) не е основание за каквато и да било компенсация.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ
Всички оплаквания, свързани с качеството на услугите, предоставяни от дружество KennisTranslations BV, трябва да бъдат придружавани от точни корекции, обяснителни бележки и убедителни подкрепящи примери, свързани с естеството на оспорвания текст. Няма да бъдат вземани под внимание запитванията, свързани със стила и терминологията, които са въпрос на предпочитание. Официалното оплакване се предава в писмен вид с препоръчано писмо с обратна разписка до отдела за качество на дружеството KennisTranslations BV на адрес Muntstraat 4, 3961 AL Wijk bij Duurstede, Netherlands или по електронната поща до commercial@kennistranslations.com с автоматично съобщение за получаване в срок от 5 (пет) работни дни след получаване на превода.

След започване на официалната процедура по разглеждане на оплакването и в случай на основателни претенции относно качеството на извършената работа, след споразумение с клиента или по своя собствена преценка, дружество KennisTranslations BV може да одобри една или повече от следните компенсационни мерки:

• да извърши за своя сметка и възможно най-скоро, редактиране на оспорвания текст, която ще се изпълни от независим редактор.

• да предостави отстъпка в размер до 40% от съответната фактура, без ДДС

• да предостави кредит за бъдеща поръчка в размер до 40% от стойността на съответната фактура, без ДДС

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, КАСАЕЩИ УСТНИЯ И ПИСМЕН ПРЕВОД

Клиент
Всяко физическо или юридическо лице, представляващо купувача, което подписва поръчката за покупка. Дружество KennisTranslations BV разбира без ограничение, че всеки служител или доставчик на услуги на компания или организация, който прави поръчка от името на тази компания или организация, трябва да е получил предварителна оторизация от управлението, за да започне закупуването на услуги.

Работа
Всяка работа, извършена за клиента, която е свързана с писмен и устен превод, редактиране, DTP и/или други услуги за превод и локализация.

Изходен език
Оригиналният език, писмен или устен, е предмет на превод или редактиране.

Целеви език
Езикът, на който се превежда (устен или писмен превод).

Писмен превод
Преобразуването на текст от изходен на целеви език, посочен в указанията за работата и базиран на данните от преводна памет, машинен превод и/или списък с термините, ако има такива.

CAT превод
Преобразуване на текст от изходен на целеви език, посочен в указанията за работа, като се използва компютърен превод (CAT), въз основа на данни от преводна памет, машинен превод и/или списък с термините, ако има такива.

Устен превод
Устно възпроизвеждане на информация от изходния на целевия език.

Коригиране
Редакторът проверява текста за грешки преди публикуване.

Техническа редакция
Техническият редактор редактира текста като преглежда целевия текст, за да установи дали отговаря на желаните цели и приетите условности в дадена област, с последващи препоръки за подобрение.

Езиково редактиране
Езиковият редактор редактира текста като преглежда превода, за да установи дали отговаря на желаните цели, сравнява изходния с целевия текст и ако е необходимо, пренаписва текста като обръща внимание на езиковите аспекти (терминология, граматика, стил и точност на превода).

Поръчка
Потвърждаване от клиента, изпратено по пощата, електронна поща или факс, в което се съобщава за приемане на установените условия, включващи указания, брой думи (няма съвпадение (No Match), повторения (Repetitions), частично съвпадение (Fuzzy Match), пълно съвпадение (100% Match)), цена, срок на доставка и езикова комбинация. Така дружество KennisTranslations може да започне работа.

Брой думи
Брой думи въз основа на анализа, изготвен от компютърна програма (напр. статистически данни за броя думи в MS Word или брой думи изчислени с функцията на CAT).

100% Съвпадение
Сегмент от изходния текст, който е идентичен с фрагмент от превода на изходния език в преводната памет и отговаря на сегмент от целевия език.

Повторения
Сегмент от изходния език, който е идентичен със сегмент, преведен по-рано в текущия изходен текст и който впоследствие не изисква нов превод.

Частично съвпадение
Сегмент от изходния език, който в преводната памет е подобен, но не съвпада изцяло с превода на фрагмент от изходния текст.

Няма съвпадение
Сегмент от изходния текст, за който няма 100% съвпадение (100% Match), повторение (Repetition), частично съвпадение (Fuzzy Match) или предложение от преводната памет (MT Proposal) с приемливо качество.