OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KennisTranslations, a.s. (dále jen Poskytovatel) pro poskytování překladatelských, korektorských a tlumočnických služeb, DTP a/nebo dalších překladatelských a lokalizačních služeb.
Poskytovatel poskytuje překladatelské, korektorské a tlumočnické služby, DTP a další překladatelské a lokalizační služby v souladu s níže uvedenými všeobecnými obchodními podmínkami.

Tyto služby jsou specifikovány v Příloze I (Definice termínů k překladatelským a tlumočnickým službám).

CENOVÁ KALKULACE
Není-li uvedeno jinak, kalkuluje Poskytovatel cenu překladu na základě jednotné sazby za slovo zdrojového jazyka (počet slov určuje pro každou službu příslušný software). Každý vyhotovený překlad zahrnuje korekturu druhým odborným překladatelem v souladu s níže uvedeným pracovním postupem.

Cenu služeb spojených s korekturou, reformulací, formátováním a lokalizací kalkuluje Poskytovatel na základě hodinové sazby po sečtení odhadovaného počtu hodin nutných k provedení práce. V případě potřeby zahrnuje cenová kalkulace také odhad počtu pracovních dnů nutných k vypracování zakázky.

Cena tlumočnických služeb se stanoví na základě dvou bloků (každý v maximální délce čtyř hodin, s přestávkou nejméně 1,5 hodiny) a v celkové délce nepřekračující sedm hodin, počínaje hodinou příjezdu. Ve výjimečných případech může tlumočník pracovat jednu hodinu navíc (pouze jednu hodinu) za smluvní tarif. Při programu delším než osm hodin je třeba objednat druhý tlumočnický tým. Pokud se tlumočený projev nahrává pro pozdější využití, může být Zákazníkovi účtován příplatek za autorská práva.

Každé objednávce ze strany Zákazníka předchází podrobná a bezplatná cenová kalkulace vycházející z informací dodaných Zákazníkem. Cena uvedená v cenové kalkulaci je pevná a konečná, s výjimkou následujících případů:

a) úprava obsahu nebo dokumenty navíc, které Zákazník dodal až po potvrzení objednávky;

b) absence dokumentů při výpočtu ceny v případech, kdy se kalkulace provádí na základě pouze přibližného odhadu počtu slov a krátké ukázky textu;

c) nemožnost počítat slova v needitovatelných formátech; v těchto případech se uplatňuje jednotný tarif na konečný počet slov v přeloženém dokumentu;

d) ve výjimečnějších případech, kdy byla náročnost služby podceněna, zejména u služeb s hodinovou sazbou.

Pokud je to možné a neurčí-li Zákazník jinak, snaží se Poskytovatel zachovat stejný formát textu jako u zdrojového dokumentu. Pokud je na žádost Zákazníka nutné upravit dokument do jiného formátu, musí být tato skutečnost jasně uvedena v kalkulaci spolu s cenou za grafickou úpravu.

Poskytovatel Zákazníka informuje o veškerých cenových změnách písemnou formou (dopisem, e-mailem, faxem), jakmile k tomu získá patřičné podklady a co možná nejdříve v případech očekávané změny tarifu, a to ještě před započetím práce.

Pokud Zákazník potvrdí objednávku do 5 (pěti) dnů ode dne odeslání předběžné cenové kalkulace, začne dodací lhůta uvedená v kalkulaci běžet ode dne potvrzení objednávky. Pokud je objednávka potvrzena déle než týden ode dne odeslání cenové kalkulace, může se dodací lhůta změnit v závislosti na dostupnosti překladatelů v době přijetí objednávky.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Zákazník musí potvrdit objednávku dopisem, e-mailem nebo faxem a uvést, zda s podmínkami uvedenými v kalkulaci včetně pokynů, počtu slov (Žádná shoda /No Match, Opakování/Repetitions, Částečná shoda/Fuzzy Match, 100% shoda/Exact Match), ceny, DAT, dodací lhůty a jazykové kombinace souhlasí a zda může Poskytovatel zahájit práci.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
S výjimkou případů, kdy byly se Zákazníkem dojednány zvláštní podmínky, vystavuje Poskytovatel faktury s čistou částkou beze srážek, splatné do 30 (třiceti) dnů ode dne odeslání faktury. Platbu je možné provést šekem vystaveným na jméno Poskytovatele nebo bankovním převodem. Bankovní údaje jsou uvedeny na zaslané faktuře.

V případě zpožděné platby mohou být rozpracované objednávky pozastaveny až do úplného splacení pohledávek nebo do vyřešení sporu.
ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Pokud Zákazník zruší objednávku, bude mu veškerá práce na zakázce provedená do tohoto okamžiku účtována do výše 100 % a zbývající odhadovaná práce do výše 50 %. Poskytovatel může dle vlastního uvážení upustit od požadavku na proplacení zbývající práce.
Pokud Zákazník zruší již objednané tlumočnické služby, budou mu účtovány tyto poplatky:

Více než 7 (sedm) dní před zahájením akce: bez poplatku.

2-7 (dva až sedm) dní před zahájením akce: 50 % z ceny služby.

Méně než 48 (čtyřicet osm) hodin před zahájením akce nebo v den konání akce: 100 % z ceny služby.

Ve zdůvodněných případech může Poskytovatel dle vlastního uvážení upustit od požadavku na zaplacení storno poplatků.

POPIS SLUŽEB

PRACOVNÍ PROCES

PŘEVZETÍ
Po schválení zakázky musí Zákazník dodat v co možná nejkratší lhůtě, nejpozději spolu s potvrzením objednávky, soubory, které jsou předmětem objednávky, aby bylo možno dodržet smluvené termíny. Zároveň musí dodat i veškeré další pokyny a podkladový materiál nutný k provedení práce.

V případě tlumočnických služeb musí Zákazník dodat Poskytovateli dokumentaci a pracovní texty, které budou čteny na konferenci, spolu s konkrétními pokyny a podkladovým materiálem v co nejkratší lhůtě po schválení objednávky, aby měli tlumočníci čas na řádnou přípravu. Veškerou dokumentaci (program, podkladový materiál, projevy, glosáře atd.) k akci je třeba dodat nejpozději osm dní před jejím začátkem. V případě nutnosti lze nárokovat schůzku s pracovníkem odpovědným za prostory konání akce.

Soubory v elekronické podobě lze zasílat e-mailem nebo elektronickými prostředky, případně ve formátu HTTP přes server FTP.

PŘEKLAD
Víme, že síla KennisTranslations spočívá v lidském faktoru. Poskytovatel v souladu s mottem „překlad s tváří“ spojuje každou překladatelskou službu se jménem překladatele/ů a korektora/ů odpovědných za danou zakázku, o jejichž činnosti je Zákazník na požádání informován.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat koncovému Zákazníkovi v rámci možností vždy tytéž překladatele, korektory, tlumočníky a jazykové redaktory, aby byla zajištěna kontinuita a jednotnost překladů.

Veškeré glosáře a podkladové materiály zaslané Zákazníkem Poskytovatel zkonzultuje a použije k provedení práce. Totéž platí pro terminologické slovníky a interní jazykové databáze.

Otázky k terminologii zašle Poskytovatel Zákazníkovi v podobě Seznamu otázek (vždy až po vyhotovení celého překladu). V případě neshody ohledně termínu nebo výrazu, který figuruje v referenčních dokumentech zaslaných Zákazníkem a má být použit k překladu, nebo v případě výskytu jakéhokoliv problému ve zdrojovém textu bude Zákazník neprodleně informován a budou přijata náležitá opatření.

Pokud nelze z jakéhokoliv důvodu dodržet smluvené termíny nebo se vyskytne problém s poskytovanou službou, musí Poskytovatel kontaktovat Zákazníka v co nejkratší lhůtě a přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění služby ke spokojenosti Zákazníka.

KOREKTURY
V rámci systému kontroly kvality je každý překlad před odesláním Zákazníkovi kontrolován v celém svém rozsahu týmem technických a jazykových odborníků.

Každý překlad čte a po pravopisné stránce kontroluje druhý překladatel, který sleduje, zda je text v souladu s účelem, k němuž je určen. To zahrnuje, v závislosti na specifických požadavcích zakázky, srovnání zdrojového a cílového textu po terminologické, stylistické a slohové stránce.

PŘEDÁNÍ ZAKÁZKY
Pokud je to možné a neurčí-li Zákazník jinak, snaží se Poskytovatel zachovat stejný formát textu jako u zdrojového dokumentu.

Vedoucí projektu kontroluje, zda je výsledný překlad v souladu se zadáním. Zákazníkovi jsou soubory zasílány dohodnutým způsobem, v elekronické podobě e-mailem nebo elektronickými prostředky, případně ve formátu HTTP přes server FTP.

TLUMOČENÍ
Neurčí-li Zákazník jinak, dostaví se tým tlumočníků na místo konání akce ke kontaktní osobě určené Zákazníkem nejméně půl hodiny před začátkem tlumočení, aby se seznámil s kabinami, technickým vybavením, případně dalšími tlumočníky.

V případě, že technické vybavení a zařízení zajišťuje Zákazník, musí být toto vybavení v bezvadném stavu. Kabiny musí být dostatečně prostorné na to, aby si v nich pohodlně sedli dva tlumočníci, musí být zvukotěsné a umístěné tak, aby z nich měli tlumočníci dobrý výhled na mluvčího, případně na promítaný materiál. V případě šeptaného a konsekutivního tlumočení musí Zákazník zajistit tlumočníkům optimální akustické podmínky. Zákazník je povinen zajistit tlumočníkům dostatečné přestávky v souladu s osvědčenou praxí.

Tlumočníci neposkytují žádnou jinou službu než tlumočení akce, na kterou byli sjednáni.

Po skončení tlumočení se tým tlumočníků znovu sejde s kontaktní osobou ke zhodnocení a uzavření tlumočnické služby.

KONTROLA KVALITY
Systém kontroly kvality umožňuje Poskytovateli zjišťovat a opravovat případné chyby kdykoliv v průběhu projektu. Spolu se zpětnou vazbou od Zákazníka umožňuje kontrolovat a zlepšovat poskytované služby. Pro systém kontroly kvality jsou závazná následující ustanovení:

• Vedoucí projektu se ujistí, že každá služba pro každého Zákazníka byla jasně a srozumitelně speficikována a zdokumentována.

• V průběhu každé zakázky budou provedeny nejméně tři kontroly: při převzetí zakázky, v jejím průběhu a před odevzdáním.

• Všichni poskytovatelé překladatelských služeb berou na vědomí, že v případě výskytu problémů, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu překladu, musí o této skutečnosti neprodleně informovat vedoucího projektu prostřednictvím zvláštního formuláře.

• Připomínky a zpětnou vazbu (feedback) od Zákazníka Poskytovatel zpracuje a zanese do pracovního procesu tak, aby byl servis přizpůsoben potřebám Zákazníka.

• Veškeré pokyny vycházející z připomínek a zpětné vazby od Zákazníka jsou písemně předány příslušným překladatelům a řádně dokumentovány.

• Systém je průběžně kontrolován. Kontrolním mechanismem prochází každá zakázka a celý proces je zdokumentován.

• Veškerou kontrolu provádí osoba jiná než vyhotovitel zakázky.

• O každé zakázce je od okamžiku jejího přijetí až do odevzdání veden záznam tak, aby mohly být případné chyby neprodleně zjištěny a opraveny.

• Veškeré služby provádějí odborníci kvalifikovaní v souladu s minimálními požadavky na kvalifikaci definovanými evropskou normou EN 15038 pro poskytování překladatelských služeb. Všichni externí překladatelé musí před zahájením spolupráce s Poskytovatelem projít zkušebním testem a jsou průběžně hodnoceni.

• Poskytovatel předává veškeré pokyny interním a externím spolupracovníkům v písemné podobě.

DŮVĚRNÉ INFORMACE
Poskytovatel bere na vědomí, že veškeré informace osobní, obchodní, vědecké či právní povahy nebo informace spojené s jinou zakázkou, k nimž získal přístup při poskytování překladatelských, korektorských a tlumočnických služeb, nebo které mu byly svěřeny, jsou striktně důvěrné a nesmějí být sděleny třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka. Tato povinnost se vztahuje nejen na dobu trvání této Dohody s Poskytovatelem, ale platí i po jejím vypršení.

Povinnost zachovávat důvěrnost informací se nevztahuje na informace, které:

• jsou Poskytovateli a/nebo jeho spolupracovníkům už známy, kromě případů, kdy byly tyto informace sděleny jako důvěrné;

• Poskytovatel vytváří v souladu se zákonem a nezávisle na Zákazníkovi;

• Poskytovatel získal v souladu se zákonem od třetí osoby bez závazku zachovávat jejich důvěrnost;

• byly veřejnosti už dříve zpřístupněny jejich zákonným držitelem.

Vzhledem k tomu, že u dat zasílaných přes internet nelze zajistit jejich ochranu před možným zneužitím a že veškeré důvěrné informace uživatel sděluje na vlastní riziko, nenese Poskytovatel odpovědnost za případný únik informací a údajů sdílených přes internet.

Všichni překladatelé, korektoři a tlumočníci poskytující služby jménem Poskytovatele jsou vázáni smlouvou o ochraně důvěrných informací, a nesou tak odpovědnost v případě odhalení informací, k nimž získali přístup při plnění zakázky.

AUTORSKÁ PRÁVA
Poskytovatel prohlašuje, že po úplném vyrovnání pohledávek za poskytnuté služby a není-li uvedeno jinak náleží všechna autorská práva na vyhotovené dílo Zákazníkovi a jeho nástupcům, a to včetně například práv na hospodářský prospěch a výhradních práv na reprodukci, úpravu, adaptaci, změnu, překlad, tvorbu odvozených děl, výrobu, komercializaci, uvedení děl do oběhu, publikaci, distribuci, prodej, licenci, podlicenci, převod, pronájem, výpůjčku, postoupení nebo zpřístupnění elektronickou cestou, šíření, vystavování, zadávání do počítačové paměti a využívání díla, a na veškerá upravená a odvozená díla, na veškeré jeho části a kopie v jakékoliv podobě, stejně jako na veškeré invence, design a obchodní značku, které jsou součástí díla nebo byly vytvořeny při jeho realizaci, včetně veškerých autorských a obdobných práv vztahujících se na patenty a design, jakož i veškerých práv týkajících se prodeje a obchodní značky.

Až do úplného a konečného splacení poskytnutých služeb, jmenovitě překladatelských, korektorských a lokalizačních služeb, náleží autorská práva na všechny přeložené dokumenty částečně či v plném rozsahu Poskytovateli. V případě nesplacené zakázky bude jakékoliv částečné nebo celkové využívání, prezentace nebo reprodukce vyhotovené práce považováno za protizákonné.

ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI
Zadáním objednávky se Zákazník zavazuje vyrovnat fakturu k uvedenému datu, obvykle do 30 (třiceti) dnů ode dne jejího vystavení. Na faktuře musí být uvedena veškerá zvláštní ustanovení dohodnutá se Zákazníkem při potvrzení objednávky.

Zákazník má 5 (pět) pracovních dnů ode dne převzetí přeložených nebo opravených dokumentů na to, aby písemně vyjádřil své námitky ke kvalitě poskytnutých služeb. Po uplynutí této lhůty se má za to, že služby byly poskytnuty řádným způsobem a podléhají fakturaci.

Nedostatky vyskytující se v části překladu nesmí být důvodem k reklamaci celé zakázky. V případě reklamace zahájí Poskytovatel reklamační proces. Přijetí reklamace potvrdí do pěti pracovních dnů a stížnost vyřídí v co nejkratší lhůtě.

U sporů o kvalitu poskytovaných služeb nesmí odpovědnost Poskytovatele v žádném případě přesáhnout částku účtovanou za danou službu. Poskytovatel neodpovídá za žádné nepřímé, vedlejší, zvláštní nebo následné škody (včetně například ušlého zisku nebo úspor, přerušení práce, poškození nebo výměny zařízení a majetku nebo obnovy a výměny programů a dat) vyplývající z reklamací, jejichž předmětem je správnost, čitelnost, přesnost nebo koherentnost údajů zpracovaných Poskytovatelem, a to i v případě, že byl Poskytovatel na možnost takových reklamací a škod předem upozorněn.

Poskytovatel nenese odpovědnost za zpoždění při plnění zakázky, které nemohl ovlivnit, jmenovitě za zpoždění v důsledku selhání faxu, modemu, e-mailu nebo jiných nosičů dat nebo způsobené vyšší mocí. Zpoždění, za něž nese přímou odpovědnost Poskytovatel, bude nahrazeno do výše 5 % (pěti procent) původní ceny zakázky formou slevy při fakturaci nebo slevy na příští objednávku. Zpoždění, za něž nese přímou odpovědnost Zákazník (pozdě dodané soubory nebo pokyny, nepoužitelný formát, nečitelný text apod.), nezakládá nárok na odškodnění.

VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ
Reklamace týkající se kvality poskytovaných služeb musí obsahovat přesné opravy a připomínky k reklamovanému textu spolu s názornými příklady. Na výhrady ke stylu a terminologii, u nichž jde o otázku preferenční volby, nebude brán zřetel. Formální reklamace musí být zaslána doporučeným dopisem s doručenkou na adresu: KennisTranslations BV, Gabinete de Qualidade, Muntstraat 4, 3961 AL Wijk bij Duurstede, Netherlands (nebo e-mailem s automatickým potvrzením o přijetí na adresu: commercial@kennistranslations.com) do 5 (pěti) pracovních dnů od data převzetí zakázky.

Po zahájení reklamačního procesu a v případě oprávněné reklamace kvality poskytovaných služeb přijme Poskytovatel dle vlastního uvážení a se souhlasem Zákazníka jedno z následujících kompenzačních opatření:

• Provede na vlastní náklady a vhodnou formou korekturu textu, který je předmětem reklamace. Korekturu svěří nezávislému korektorovi dle vlastního výběru.

• Poskytne slevu při fakturaci v maximální výši 40 % účtované částky, bez DPH.

• Poskytne slevu na příští zakázku do maximální výše 40 % účtované částky, bez DPH.

PŘÍLOHA I

DEFINICE TERMÍNŮ K PŘEKLADATELSKÝM A TLUMOČNICKÝM SLUŽBÁM

Zákazník
Fyzická nebo právnická osoba zastoupená odběratelem podepisujícím objednávku. Poskytovatel má za to, že každý zaměstnanec nebo zplnomocněný zástupce firmy nebo organizace, který vystaví jménem této firmy nebo organizace objednávku, tak činí s předchozím souhlasem vedení.

Služba
Zakázka na překlad, korekturu, tlumočení, DTP a/nebo jiný překladatelský a lokalizační servis poskytovaný Zákazníkovi.

Zdrojový jazyk
Výchozí mluvený nebo psaný jazyk, z nějž se tlumočí nebo překládá.

Cílový jazyk
Jazyk, do nějž se tlumočením nebo překladem převádí zdrojový jazyk.

Překlad
Převod textu ze zdrojového do cílového jazyka uvedeného ve Specifikaci služby s pomocí překladové paměti, automatického překladu a/nebo terminologických slovníků, pokud jsou k dispozici.

Překlad s CAT nástroji
Převod textu ze zdrojového do cílového jazyka uvedeného ve Specifikaci služby s využitím počítačem podporovaného překladu, údajů z překladové paměti, automatického překladu a/nebo terminologických slovníků, pokud jsou k dispozici.

Tlumočení
Ústní převod sdělení ve zdrojovém jazyce do jazyka cílového.

Korektura
Služba prováděná korektorem, který kontroluje text před otištěním.

Odborná korektura
Službu provádí odborný korektor, který kontroluje, zda text v cílovém jazyce odpovídá danému účelu a respektuje konvence platné v daném odvětví. Korektor navrhuje opravy.

Korektura
Službu provádí jazykový korektor, který kontroluje, zda překlad odpovídá danému účelu. Porovnává zdrojový a cílový text, který v případě potřeby opravuje se zvláštním zřetelem k terminologické, gramatické a stylistické přesnosti.

Objednávka
Potvrzení, které zasílá Zákazník poštou, e-mailem nebo faxem a v němž prohlašuje, že s podmínkami uvedenými v cenové kalkulaci včetně pokynů, počtu slov (No Match, Repetitions, Fuzzy Match, Exact Match), ceny, dodací lhůty a jazykové kombinace souhlasí a že Poskytovatel může na zakázce začít pracovat.

Počet slov
Počet slov v dokumentu získaný pomocí programu používaného ke zpracování zakázky (například v MS Word funkce Nástroje-Počet slov nebo obdobná funkce v jakémkoliv CAT softwaru).

100% shoda (Exact Match)
Segment zdrojového textu, který je shodný s překladovou jednotkou v překladové paměti a odpovídá segmentu v cílovém jazyce.

Opakování (Repetitions)
Segment zdrojového textu, který je shodný s již dříve přeloženým segmentem aktuálního zdrojového textu, a nemusí být proto znovu překládán.

Částečná shoda (Fuzzy Match)
Segment zdrojového textu, pro nějž v překladové paměti existuje částečně odpovídající překladová jednotka.

Žádná shoda (No Match)
Segment zdrojového textu, pro nějž není k dispozici žádná úplná nebo částečná shoda, opakování nebo možnost automatického překladu (MT Proposal) přijatelné kvality.