KOMMERSIELLA VILLKOR

KennisTranslations allmänna villkor och bestämmelser för översättning, korrekturläsning, tolkning, DTP och/eller annat översättnings- och lokaliseringsjobb.
KennisTranslations ska utföra översättning, korrekturläsning, tolkning, DTP och/eller annat översättnings- och lokaliseringsjobb i enlighet med följande allmänna villkor och bestämmelser.

För definitioner, se Bilaga I (Definitioner som avser Översättnings- och tolktjänster).

OFFERT
Om inget annat anges beräknas våra översättningstjänster enligt enhetspris per källord (baserat på analysen utförd av den programvaran som används för jobbet). Allt översättningsjobb som levereras inkluderar granskning av en andra person i enlighet med arbetsprocessen som beskrivs nedan.

Korrekturläsning, textredigering, formatomvandling och lokaliseringstjänster debiteras per timme efter beräkning av antalet timmar som behövs för att utföra jobbet. Offerten anger även hur många arbetsdagar som behövs för att göra klart jobbet om så är fallet.

Tolktjänster debiteras baserat på två sessioner (på max fyra timmar var, med ett minimumintervall på en och en halv timme) vilket uppgår till totalt sju timmar som börjar vid begärd ankomst. Undantagsvis kan tolken jobba ytterligare en extra timme (inte mer) utöver denna tidsgräns underställt förhandlade priser. Om den schemalagda tiden överskrider 8 timmar måste ett andra tolklag anlitas. En extra avgift för copyright kan debiteras om tolkningen spelas in för framtida användning.

Alla beställningar från en kund är underställt en gratis detaljerad offert, baserad på information som tillhandahålls av kunden. Priset som anges i offerten är fast och slutgiltig förutom i följande fall:

a) modifiering av innehåll eller tillägg av dokument från kundens sida då beställningen har bekräftats;

b) frånvaro av dokument vid beräkningen av offerten, i de fall då offerten beräknats baserat på en angivelse av uppskattat antal ord och ett utdrag av innehållet;

c) om det inte går att räkna orden i dokumentet som kunden skickat p g a ej redigerbart format. I detta fall tillämpas enhetspriset på det översatta dokumentets slutgiltiga ordantal.

d) i undantagsfall, vid underskattning av jobbet, särskilt vad gäller tjänster som faktureras per timme.

Närhelst det är möjligt, om inte annat angetts av kunden, kommer vi att göra vad vi kan för att leverera jobbet i samma layout som originalversionen. Om vi förutser att extra jobb kommer att krävas för att leverera ett dokument i ett specifikt format som begärs av kunden ska detta tydligt anges i offerten tillsammans med priset för utförandet av detta jobb.

KennisTranslations ska informera kunden skriftligen (brev, mejl eller fax) angående modifieringar av priset när vi väl mottagit beräkningsbara dokument och så snart som möjligt vid händelse av prisändringar, innan jobbet utförs.

Förutsatt att orderbekräftelsen mottas inom 5 (fem) dagar från det att offerten skickas ska leveransperioden som anges i offerten gälla från den dagen beställningen bekräftats. I den händelse beställningen bekräftas efter mer än en vecka från det att offerten skickas ut kan leveransperioden variera beroende på tillgängligheten hos personalen vid tiden för mottagandet av bekräftelsen.

BEKRÄFTELSE AV BESTÄLLNING
Kunden måste skicka en bekräftelse via vanlig postgång, mejl eller fax och ange att de villkor som fastställts i offerten, inklusive anvisningar, antal ord (Ingen match, Repetitioner, Fuzzy match, 100 % match), priser, DATUM, deadline för leverans och språkkombination har godkänts och att KennisTranslations kan påbörja jobbet.

BETALNINGSVILLKOR
Förutom i de fall då speciella villkor har fastställts i ett särskilt servicekontrakt med kunden är fakturans belopp netto, utan rabatt och ska betalas inom 30 (trettio) dagar från det att fakturan skickas ut. Betalning bör ske via check i KennisTranslations SA:s namn eller via banköverföring. Kontouppgifterna för banköverföring anges på fakturan.

Om betalningen försenas kan pågående beställningar stanna av tills det att betalningen gjorts eller en lösning på tvisten fastställts.
ANNULLERING AV JOBB
Om en kund annullerar en beställning kommer det jobb som utförts fram tills dess att debiteras till 100 % av dess värde och resten av det offerterade värdet kommer att debiteras till 50 %. KennisTranslations kan, efter eget omdöme, avstå från betalningen för resterande offerterat värde av jobbet.
Vid annullering av tolkjobb som redan bokats av kunden tillämpas följande avgifter:

tidigare än 7 dagar innan evenemanget: ingen avgift

2-7 dagar innan evenemanget: 50 % av jobbpriset

mindre än 48 timmar innan evenemanget eller samma dag som evenemanget: 100 % av jobbpriset.

Om kunden rättfärdigar annulleringen kan KennisTranslations, efter eget omdöme, avstå från betalningen för resterande offerterat värde av jobbet.

TJÄNSTSPECIFIKATION

PRODUKTIONSPROCESS

MOTTAGANDE
Kunden bör skicka filerna som ska hanteras så snart som möjligt efter godkännande av jobbet för att garantera att deadlinen kan hållas och allra senast med bekräftelsen av beställningen. Kunden bör även tillhandahålla specifika anvisningar och stöddokument.

För tolkjobb bör kunden skicka arbetsdokument och texter som ska läsas upp på konferensen, liksom specifika anvisningar och stöddokument så snart som möjligt efter godkännande av jobbet för att garantera att tolkarna kan förbereda sig på lämpligt sätt. Alla dokument (dagordning, tillhörande dokument, tal, ordlistor, etc,) som hör till uppdraget ska tillhandahållas minst 8 dagar innan tolktillfället. När tillfälle ges ska en briefing-session med den ansvarige för evenemanget begäras.

Dokumenten kan tas emot i elektroniskt filformat via mejl eller elektronisk filöverföring eller i HTTP-format via FTP-server.

ÖVERSÄTTNING
På KennisTranslations är vi medvetna om att vår styrka ligger i den mänskliga faktorn. I enlighet med vårt motto - "Översättningar med ett Ansikte" - är alla översättningsuppdrag identifierade med den ansvarige översättarens och granskarens namn och kan lämnas ut till kunden vid begäran.

I den utsträckning det är möjligt ska KennisTranslations alltid använda samma översättare, korrekturläsare, tolkar och granskare för samma slutkund för att garantera konsistens och koherens i översättningarna.

Alla ordlistor och relevant dokumentation som tillhandahålls av kunden ska konsulteras och användas för att slutföra uppdraget. Interna terminologibaser och lingvistiska resurser ska också konsulteras.

Terminologiärenden ska behandlas av vår terminologiavdelning och inkluderas i en lista som skickas till kunden i form av fråga (inte senare än då översättningen är klar). Vid oenighet om föreslagna termer/uttryck i referensdokumenten som skickats av kunden och som ska användas under projektet eller om något annat problem upptäcks i originaltexten ska kunden informeras så snart så möjligt så att beslut kan tas gällande problemen i fråga.

Om den överenskomna deadlinen av någon anledning inte kan hållas eller om något problem eller möjligt problem skulle uppstå i samband med ett jobb ska KennisTranslations kontakta kunden så fort som möjligt och åta sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att leverera jobbet till kunden på ett tillfredsställande sätt.

GRANSKNING
I enlighet med vårt kvalitetskontrollsystem granskar vårt tekniska och lingvistiska team alla översättningar innan de levereras till kunden.

Dokumenten korrekturläses och genomgår en stavfelskontroll som utförs av en person annan en översättaren och denna person ser till att översättningen är lämplig för dess syfte. Detta inkluderar, i enlighet med kraven för projektet, en jämförelse mellan käll- och måltexten gällande terminologi, konsistens, ton och stil.

LEVERANS
Närhelst det är möjligt, om inte annat angetts av kunden, kommer vi att göra vad vi kan för att leverera jobbet i samma layout som originalversionen.

Det slutförda projektet kontrolleras av projektledaren för att kontrollera att tjänstleverantören uppfyller tjänstens specifikationer. Dokumenten skickas till kunden enligt dennes önskan i elektroniskt filformat via mejl eller elektronisk filöverföring eller i HTTP-format via FTP-server.

TOLKNING
Tolklaget ska presentera sig för kundens kontaktperson på evenemangets plats minst en halvtimme innan jobbet börjar, om inget annat anges av kunden, för att bekanta sig med båsen, den tekniska utrustningen och andra eventuella tolklag.

Om de tekniska faciliteterna inte tillhandahålls av KennisTranslations ska dessa samt utrustning som tillhandahålls av kunden vara i perfekt skick och båsen ska vara tillräckligt stora för att bekvämt rymma två personer på var sin stol. Båsen ska vara ljudisolerade och lämpligt placerade så att tolkarna har klar sikt av talaren och eventuella visuella stöd. Optimala akustiska förhållanden ska tillhandahållas vid viskad eller konsekutiv tolkning. Kunden bör även ha i åtanke lämpliga raster för tolkarna, i enlighet med god praxis.

Tolkarna ska inte utföra andra uppgifter förutom konferenstolkning vid konferenser som de har anlitats som tolkar för.

Vid konferensens slut ska tolkteamet träffa kontaktpersonen för att ge/få feedback och avsluta tolkprojektet.

KVALITETSKONTROLL
Kvalitetskontrollsystemet som KennisTranslations har implementerat hjälper till att upptäcka och korrigera eventuella fel under alla steg som är inblandade i utförandet av projektet. Det hjälper även till att övervaka och förbättra våra tjänster med hjälp av våra kunders feedback. Kvalitetssystemet karaktäriseras av följande riktlinjer:

• Projektledaren garanterar att specifikationerna för varje jobb för varje kund har uppfattats och dokumenterats klart och tydligt;

• Under ett projekts gång ska minst 3 kontrollsteg utföras: när projektet mottas, under dess utförande och när det levereras. Allt jobb som utförs är underställt dessa kontrollmekanismer, som även dokumenteras;

• Alla kontroller görs av en person annan än den som utförde jobbet;

• Alla projekt dokumenteras från start till leverans så att ett fels ursprung kan identifieras och korrigeras omedelbart;

• Alla uppgifter utförs av kvalificerad personal i enlighet med minimikvalifikationerna som definieras i den europeiska normen för översättningstjänster EN 15038: alla frilansare är underställda test och godkännande innan de börjar jobba med företaget;

• Alla instruktioner som ges till intern och extern personal ges skriftligt;

• Alla översättartjänstleverantörer är medvetna om att de omedelbart ska informera projektledaren, via ett speciellt formulär, om problem som innebär försämrad kvalitet skulle uppstå;

• Kommentarer och feedback som ges av kunden analyseras så att de kan integreras i arbetsprocessen på så sätt att det låter tjänsten anpassas till kundens krav;

• Alla instruktioner som uppstår som resultat från kundens kommentarer och feedback presenteras i skriftlig form till personalen det angår och dokumenteras;

• Systemet kontrolleras regelbundet.

KONFIDENTIALITET
KennisTranslations tillstår att all information som de har fått kännedom om under utförandet av översättning, granskning, tolkning eller vid annat tillfälle, av vilken natur som helst, vare sig personlig, kommersiell, vetenskaplig, juridisk eller annan tjänst, är strikt konfidentiell. Denna information ska inte delas vidare till tredje parter utan skriftligt godkännande från kunden. Denna plikt gäller inte endast så länge detta kontrakt med KennisTranslations varar, utan även perioden därefter.

Konfidentialitetsplikten inkluderar inte information som:

- redan är känd av KennisTranslations och/eller dess medarbetare, såvida inte denna information avslöjades under konfidentialitetsplikt;

- lagligt har utvecklats av KennisTranslations oberoende av kunden;

- lagligt har utvecklats av KennisTranslations utan tystnadsplikt från tredje parter;

- redan har publicerats för allmänheten av dess laglige ägare.

Vid överföring av data över Internet och medveten om att data som överförs via dessa medel inte är skyddad från eventuell förskingring och att kommunikation av känslig information sker på användarens egen risk ska KennisTranslations inte hållas ansvarig för möjliga läckor av information eller datautbyte över Internet.

Alla översättare, granskare och tolkar som jobbar för KennisTranslations är förpliktigade att följa Konfidentialitetsavtalet och samtycker därför till att hållas ansvariga för möjligt yppande av information som tillhandahållits dem för utförandet av översättning av densamma.

UPPHOVSRÄTT
Efter full betalning av fakturor, om inget annat har beslutats, förkunnar KennisTranslations att hela upphovsrätten för jobbet, inklusive utan begränsning alla ekonomiska rättigheter och exklusiv rätt att återge, fixa, anpassa, modifiera, översätta, skapa bearbetningar därifrån, tillverka, marknadsföra, sätta i omlopp, publicera, sprida, sälja, licensiera, sublicensiera, överföra, hyra, arrendera, överlåta eller ge elektronisk åtkomst, sända, visa, lägga in i datorminne och använda jobbet, alla modifierade och bearbetade produkter därav samt alla delar eller kopior därav i vilken form som helst, liksom uppfinningar, designer eller märken innefattade i jobbet eller utvecklade under skapelsen av jobbet inklusive utan begränsningar alla patenträttigheter för verktyg och designer och motsvarande rättigheter för sådana uppfinningar och designrättigheter, är tilldelade kunden och dess efterträdare.

Tills full och slutgiltig betalning har gjorts för de tillhandahållna tjänsterna, nämligen översättning, korrekturläsning/granskning eller lokalisering, har KennisTranslations upphovsrätten för alla översatta dokument, delvis eller helt och hållet. Vid utebliven betalning är användning, representation eller återgivning av jobbet i fråga, delvis eller helt och hållet, olagligt.

ANSVARSSKYLDIGHET OCH BETALNINGSSKYLDIGHET
Genom att göra en beställning samtycker kunden till att betala fakturan på det angivna datumet, vanligtvis inom 30 (trettio) dagar efter fakturering. Speciella upplägg som begärts av kunden när beställningen bekräftades ska anges på fakturan.

Kunden ska beviljas en period på fem (5) dagar efter mottagandet av de översatta eller korrekturlästa dokumenten för att skriftligen kunna påpeka oenighet vad gäller tjänstens kvalitet. När denna period har löpt ut ska tjänsten anses ha utförts korrekt och ska faktureras.

Brister i någon del i översättningen ska av ingen som helst anledning ligga till grund för att ifrågasätta hela projektet. Vid klagomål ska KennisTranslations öppna ett Klagomålsfall genom att bekräfta detsamma inom en arbetsvecka och avsluta ärendet inom kortast möjliga tid.

Vid tvist angående kvaliteten på den tillhandahållna tjänsten ska KennisTranslations betalningsskyldighet aldrig överstiga fakturabeloppet på beställningen i fråga. KennisTranslations ska under inga omständigheter hållas ansvarig av kunden eller någon annan part för indirekta, tillfälliga eller speciella skador eller följdskador (inklusive, men inte begränsat till, förlust av vinst eller besparingar, avbrott i arbetet, förfall eller ersättning av utrustning och varor eller återställande eller ersättning av program eller data) som härrör från klagomål baserade på riktighet, läsbarhet, precision eller koherens av datan som hanterats av KennisTranslations, även om denne har informerats om möjligheten av sådana klagomål eller skador.

KennisTranslations ska inte hållas ansvariga för förseningar i leveransen som orsakats av anledningar som ligger bortom dess kontroll, nämligen eventuella förseningar som orsakats av kommunikation via fax, modem, mejl eller annan databärare eller fall av force majeure. Förseningar som bevisats kunna tillskrivas direkt till KennisTranslations ska kompenseras upp till 5 % (fem procent) av beställningens utgångsvärde i form av rabatt på fakturan eller kredit på nästa beställning. Förseningar som direkt kan tillskrivas kunden (förseningar i leverans av filer, förseningar av nödvändig information, ogiltigt format, oläslig text, etc) ska inte ligga till grund för någon ersättning.

BEHANDLING AV KLAGOMÅL
Klagomål som rör kvaliteten på tjänsterna som tillhandahållits av KennisTranslations ska åtföljas av precisa rättningar och förklarande kommentarer av den omtvistade texten, med relevanta stödjande exempel. Stilmässiga eller terminologiska frågor som är en smakfråga ska inte tas hänsyn till. Det formella klagomålet ska skickas in skriftligt med rekommenderat brev med mottagarkvitto till Quality Officer, KennisTranslations BV, Godfried van Seijstlaan 27, A1, 3703 BR Zeist, Nederländerna (eller via mejl med automatiskt mottagarkvitto till adressen commercial@kennistranslations.com) inom 5 (fem) arbetsdagar efter levererat jobb.

Efter att ett Klagomålsfall har öppnats, och om ett välgrundat klagomål angående kvaliteten på det utförda arbetet existerar, kan KennisTranslations efter överenskommelse med kunden eller efter eget omdöme vidta en eller flera av följande kompensationsåtgärder:

• på egen bekostnad och inom en rimlig tidsperiod utföra en granskning av den omtvistade texten av en valfri oberoende korrekturläsare.

• ge rabatt på fakturan, på upp till max 40 % av värdet på fakturan i fråga, innan skatt

• ge kredit på en framtida beställning på upp till max 40 % av värdet på fakturan i fråga, innan skatt

ANNEX I

DEFINITIONER ANGÅENDE ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

Kund
individ eller företag som representeras av köparen som skriver under beställningen. KennisTranslations förstår utan begränsning att ett företags eller organisations anställda eller entreprenör som lägger en beställning å företagets eller organisationens vägnar ska ha auktoriserats av ledningen för detta ändamål.

Jobb
Uppgift som innebär översättning, korrekturläsning, tolkning, DTP och/eller annat översättning- och lokaliseringsjobb åt en kund.

Källspråk
Muntligt eller skriftligt originalspråk som ska tolkas eller översättas/granskas.

Målspråk
Språk som källspråket ska återges på genom tolkning eller översättning.

Översättning
Omvandling av text från källspråk till det målspråk som angetts i Jobbspecifikationerna och baserat på data som tagits från översättarminne, maskinöversättning och/eller terminologilista om detta finns tillgängligt.

Översättning med översättarverktyg
Omvandling av text från källspråk till det målspråk som angetts i Jobbspecifikationerna genom att använda översättningsverktygs (CAT-program) data som tagits från översättarminne, maskinöversättning och/eller terminologilista om detta finns tillgängligt.

Tolkning
Återgivning av talad information på källspråket till målspråket i muntlig form.

Korrekturläsning
Jobb som utförs av en korrekturläsare genom att kontrollera texten innan den publiceras.

Textgranskning
Jobb som utförs av en textgranskare där han/hon undersöker måltexten för att se om den är lämplig för dess syfte samt vad gäller konventionerna för domänen den hör till. Textgranskaren rekommenderar rättningsåtgärder.

Granskning
Jobb som utförs av en granskare där han/hon undersöker översättningen för att se om den är lämplig för dess syfte, jämför käll- och måltexter, och, vid behov, skriver om en text med blicken fäst på lingvistiska aspekter såsom översättningens terminologi, grammatik, stil och riktighet.

Beställning
En bekräftelse från kunden, skickad via vanlig postgång, mejl eller fax och anger att de villkor som fastställts i offerten, inklusive anvisningar, antal ord (Ingen match, Repetitioner, Fuzzy match, 100 % match), priser, DATUM, deadline för leverans och språkkombination har godkänts och att KennisTranslations kan påbörja jobbet.

Ordantal
Antal ord i en text baserad på en analys som görs av en programvara som används för tillämpat arbete (t.ex. beräknat med hjälp av MS Words ordräknare eller ordräkningsverktyg i något översättningsverktyg som används för att göra jobbet).

100 % Match
Ett källtextsegment som är identiskt med ett översättningssegment på källspråket i översättarminnet och som motsvarar ett målspråkssegment.

Repetitioner
Ett källtextsegment som är identiskt med ett segment som översatts tidigare i samma källtext och som därför inte behöver översättas igen.

Fuzzy Match
Ett källtextsegment för vilket det finns en liknande men inte helt och hållet matchande källspråksöversättningssegment med motsvarande översättning i översättarminnet.

Ingen match
Ett källtextsegment för vilket ingen 100 % match, repetition, fuzzy match eller maskinöversättningsförslag av acceptabel kvalitet finns tillgänglig.